Phần đại số - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.8 trên 118 phiếu
Bài 1 trang 108 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 108, 109 vở bài tập toán 7 tập 2. Thực hiện các phép tính ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 110 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 110 VBT toán 7 tập 2. Với giá trị nào của x thì ta có ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 110 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 110 VBT toán 7 tập 2. Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức...

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 110, 111 VBT toán 7 tập 2. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2;5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 111 VBT toán 7 tập 2. Cho hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?...

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 111 VBT toán 7 tập 2. Tìm x, biết: a)(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1). b)2(x – 1) – 5(x + 2) = -10...

Xem lời giải

Bài 7 trang 112 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 112 VBT toán 7 tập 2. Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2...

Xem lời giải

Bài 8 trang 112 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 112 VBT toán 7 tập 2. a)Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x; b)Hỏi đa thức Q(x) = x^2 + 2 có nghiệm hay không? Vì sao? ...

Xem lời giải

Các chương, bài khác