Bài 7 trang 12 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Tính

\(\eqalign{
& a)\,\,{{ - 2} \over 7}.{{21} \over 8} \cr 
& b)\,\,0,24.{{ - 15} \over 4} \cr 
& c)\,\,\left( { - 2} \right).\left( { - {7 \over {12}}} \right) \cr 
& d)\,\,\left( { - {3 \over {25}}} \right):6 \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức nhân, chia hai số hữu tỉ:

\[\begin{array}{l}
\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\\
\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\;\;\left( {b,\;c,\;d \ne 0} \right).
\end{array}\]

Lời giải chi tiết

\(a)\;\dfrac{{ - 2}}{7}.\dfrac{{21}}{8} = \dfrac{{ - 2.21}}{{7.8}} =\dfrac{{ - 2.3.7}}{{7.2.4}}\)\(= - \dfrac{3}{4}.\)

\(b)\;0,24.\dfrac{{ - 15}}{4} = \dfrac{{24}}{{100}}.\dfrac{{ - 15}}{4} = \dfrac{{24.\left( { - 15} \right)}}{{100.4}} = \dfrac{{ - 9}}{{10}}.\)

\(c)\;\left( { - 2} \right).\left( { - \dfrac{7}{{12}}} \right) = \dfrac{{ - 2.\left( { - 7} \right)}}{{12}} = \dfrac{7}{6} = 1\dfrac{1}{6}.\)

\(d)\;\left( { - \dfrac{3}{{25}}} \right):6 = \dfrac{{ - 3}}{{25}}:\dfrac{6}{1}\; = \dfrac{{ - 3}}{{25}}.\dfrac{1}{6} = \dfrac{{ - 3.1}}{{25.6}} = \dfrac{{ - 1}}{{50}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.