Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử


Tóm tắt mục I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Giai đoạn 1919 - 1930

- Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mô lớn, tốc độ nhanh, có hệ thống hơn => đưa xã hội Việt Nam từ một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu trở thành một xã hội thuộc địa.

- Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

=> Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Mục 2

2. Giai đoạn 1930 - 1945

* Phong trào cách mạng 1930 - 1931:

- Nêu cao khẩu hiệu “Dân tộc độc lâp” và “Người cày có ruộng.

- Hình thành khối liên minh công - nông - đội quân chủ lực của cách mạng giải phóng dân tộc.

- Bị thực dân Pháp đàn áp dã man.

=> Là cuộc diễn tập đầu tiên, chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Những năm 1931 - 1933, thực dân Pháp tiến hành “khủng bố trắng”, Đảng vượt qua để tiếp tục xây dựng về chính trị, phát triển về tổ chức.

* Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939:

- Đấu tranh chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

- Đảng động viên, giáo dục và xây dựng được một đội quân chính trị quần chúng, bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng.

=> Là cuộc diễn tập thứ hai cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Tháng 9 - 1939, Nhật vào Đông Dương, Đảng ta tích cực chuẩn bị về mọi mặt để chống Nhật.

- Ngày 9 - 3 - 1945, Nhật đảo chính Pháp, Đảng đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Tháng 8 - 1945, Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Đảng lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước.

Mục 3

3. Giai đoạn 1945 - 1954

- Cách mạng thành công, Đảng và nhân dân ta phải đương đầu với nhiều thử thách để bảo vệ chính quyền non trẻ.

- Ngày 19-12-1946, Đảng phát động cuộc kháng chiến toàn quốc với đường lối: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và nhất định thắng lợi.

- Chiến tháng Điện Biên Phủ 1954 đã kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp, Hiệp định Giơnevơ được kí kết hòa bình được lập lại ở miền Bắc.

Mục 4

4. Giai đoạn 1954 - 1975

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, nước ta vẫn bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.

- Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ:

+ Miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

+ Miền Nam tiếp tục hoàn thành Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.

- Với thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Mục 5

5. Giai đoạn 1975 đến nay

- Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Tháng 12 - 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đã tổng kết 21 năm xã dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước, nêu roc tầm quan trọng của việc cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

- Tháng 12 - 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đề ra đường lối đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

ND chính

Tóm tắt các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 2000.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.