Trả lời câu hỏi mục 1 trang 109 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Hãy kể thêm tên một số đối tượng địa lí được thể hiện bằng các loại kí hiệu điểm, đường, diện tích. Quan sát hai bảng chú giải ở hình 2, hãy: - Cho biết bảng chú giải nào của bản đồ hành chính, bảng chú giải nào của bản đồ tự nhiên. - Kể ít nhất ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính và ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản dồ tự nhiên.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hãy kể thêm tên một số đối tượng địa lí được thể hiện bằng các loại kí hiệu điểm, đường, diện tích.

2. Quan sát hai bảng chú giải ở hình 2, hãy:
- Cho biết bảng chú giải nào của bản đồ hành chính, bảng chú giải nào của bản đồ tự nhiên.
- Kể ít nhất ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính và ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản dồ tự nhiên.

Trả lời câu hỏi 1 mục 1 trang 109 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể thêm tên một số đối tượng địa lí được thể hiện bằng các loại kí hiệu điểm, đường, diện tích.

Phương pháp giải:

Nghiên cứu thông tin trong SGK.

Lời giải chi tiết:

- Kí hiệu điểm: các điểm dân cư, các bãi tắm, cửa khẩu…

- Kí hiệu đường: đường hàng không, đường di chuyển của bão, dường di chuyển của gió mùa…

- Kí hiệu diện tích: đất feralit, bãi tôm, bãi cá….

Trả lời câu hỏi 2 mục 1 trang 109 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hai bảng chú giải ở hình 2, hãy:

Hình 2. Bảng chú giải bản đồ

- Cho biết bảng chú giải nào của bản đồ hành chính, bảng chú giải nào của bản đồ tự nhiên.
- Kể ít nhất ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính và ba đối tượng địa lí được thể hiện trên bản dồ tự nhiên.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.

Lời giải chi tiết:

- Hình 2 bên phải là của bản đồ hành chính; Hình 2 bên trái là của bản đồ tự nhiên.

- 3 đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hành chính là: Thủ đô, thành phố, thị xã.

- 3 đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ tự nhiên là: phân tầng độ cao, phân tầng độ sâu, sông ngòi.


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu