Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

Bình chọn:
4.1 trên 179 phiếu
Lý thuyết sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lý thuyết sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 54 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong quá trình phát triển các quốc gia sơ kì Đông Nam Á đã dần tạo lập được những cơ sở dẫn đến sự ra đời của các vương quốc phong kiến đầu tiên. Những nền tảng kinh tế đã được tạo dựng vững chắc như thế nào để tạo ra bước phát triển mới cho Đông Nam Á giai đoạn thịnh vượng sau này?

Xem lời giải

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 54 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát lược đồ hình 1 (tr 52) và thông tin trong bài học, em hãy nêu tên và xác định nơi hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

Xem lời giải

2. Hoạt động kinh tế ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ giữa thế kỉ VII đến thế kỉ X
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khai thác các tư liệu trên và cho biết thương nhân nước ngoài bị hấp dẫn bởi những sản vật nào của vương quốc Sri Vi-giay-a và Ma-ta-ram?

Xem lời giải

3. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế nào để phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có một câu chuyện thú vị như sau: Vào thế kỉ X, 1 pound nghệ tây (khoảng 4 lạng) có giá ngang một con ngựa, 1poud gừng có giá ngang 1 con bò. Từ câu chuyện cùng thông tin trong bài học, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3-5 câu) mô tả sự hấp dẫn của nguồn gia vị ở các vương quốc Đông Nam Á đối với thương nhân nước ngoài.

Xem lời giải