Giải Bài 30 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a)     Với a, b là các số nguyên dương, hiệu a – b là một số nguyên dương.

b)    Với a, b là các số nguyên âm, hiệu a – b là một số nguyên âm.

c)     Số 0 trừ đi một số nguyên thì bằng số đối của số nguyên đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với phát biểu sai, chỉ ra ví dụ

Lời giải chi tiết

a)     Sai. Ví dụ 3 – 5 = -2 không là số nguyên dương

b)    Sai. Ví dụ (-2) – (-5) = 3 không là số nguyên âm.

c)     Đúng vì 0 – (-a) = a (a là số đối của (-a))


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu