Giải Bài 3 trang 78 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tính giá trị biểu thức:

a) \(\left( { - 12} \right) - x\) với \(x = 28\);

b) \(a - b\) với \(a = 12,b =  - 48\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Thay \(x = 28\) vào x ở \(\left( { - 12} \right) - x\).

- Lấy \(\left( { - 12} \right)\) cộng với số đối của 28.

b)

- Thay \(a = 12,b =  - 48\) vào \(a - b\).

- Lấy 12 cộng với số đối của \( - 48\).

Lời giải chi tiết

a)

Thay \(x = 28\) vào \(\left( { - 12} \right) - x\), ta được:

\(\begin{array}{l}\left( { - 12} \right) - x\\ = \left( { - 12} \right) - 28\\ = \left( { - 12} \right) + \left( { - 28} \right)\\ =  - \left( {12 + 28} \right)\\ =  - 40\end{array}\)

b)

Thay \(a = 12,b =  - 48\) vào \(a - b\), ta được:

\(\begin{array}{l}a - b\\ = 12 - \left( { - 48} \right)\\ = 12 + 48\\ = 60\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài