Giải Bài 1 trang 78 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tính:

a) \(\left( { - 10} \right) - 21 - 18\)

b) \(24 - \left( { - 16} \right) + \left( { - 15} \right)\)

c) \(49 - \left[ {15 + \left( { - 6} \right)} \right]\)

d) \(\left( { - 44} \right) - \left[ {\left( { - 14} \right) - 30} \right]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

– Bỏ dấu ngoặc: Trước dấu ngoặc có dấu “–” , ta đổi dấu của số hạng trong ngoặc: dấu “+” thành dấu “– ” và ngược lại.

– Trừ số nguyên: \(a + b = a + \left( { - b} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 10} \right) - 21 - 18\)

\(\begin{array}{l} = \left( { - 10} \right) + \left( { - 21} \right) - 18\\ =  - \left( {10 + 21} \right) - 18\\ = \left( { - 31} \right) - 18\\ = \left( { - 31} \right) + \left( { - 18} \right)\\ =  - \left( {31 + 18} \right)\\ =  - 49\end{array}\)

b) \(24 - \left( { - 16} \right) + \left( { - 15} \right)\)

\(\begin{array}{l} = 24 + 16 + \left( { - 15} \right)\\ = \left( {24 + 16} \right) + \left( { - 15} \right)\\ = 40 + \left( { - 15} \right)\\ = 40 - 15\\ = 25\end{array}\)

c) \(49 - \left[ {15 + \left( { - 6} \right)} \right]\)

\(\begin{array}{l} = 49 - \left[ {15 - 6} \right]\\ = 49 - 9\\ = 40\end{array}\)

d) \(\left( { - 44} \right) - \left[ {\left( { - 14} \right) - 30} \right]\)

\(\begin{array}{l} = \left( { - 44} \right) + 14 + 30\\ =  - \left( {44 - 14} \right) + 30\\ =  - 30 + 30\\ = 0\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài