Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Đề bài

I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

Câu 1. Trước khi Cô - lôm - bô phát hiện ra châu Mỹ đây vốn là vùng đất của bộ phận dân tộc người:

A. da đen   

B. da trắng   

C. da vàng 

D. da đỏ

Câu 2. Đặc điểm kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đến giữa thế kỉ XVIII là :

A. Miền Nam phát triển nền kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển nền kinh tế thương nghiệp

B. Cả hai miền Nam - Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp

C. Miền Nam phát triển nền kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp

D. Cả hai miềnNam – Bắc đều phát triển nền kinh tế đồn điền dựa vào sự bóc lột đối với nô lệ da đen

Câu 3. Đại hội nào tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ?

A. Đại hội đại biểu Phi - la - đen - phi - a lần thứ nhất

B. Đại hội đại biểu Phi - la - đen - phi - a lần thứ hai

C. Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập

D. Đại hội đại biệu Phi - la - đen - phi - a lần thứ ba

Câu 4. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là:

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc, phong kiến cấu kết với Tăng Lữ

B. Tầng lớp có quyền chính trị gắn với phong kiến quý tộc và kinh tế gắn với tư sản

C. Tầng lớp gần gũi với nhân dân, có nguồn gốc quý tộc

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ với nhân dân

Câu 5. Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra

A. Từ năm 1642 - 1648   

B. Từ năm 1640 - 1648

C. Từ năm 1642 - 1649     

D. Từ năm 1640 - 1688

Câu 6. Xác định năm 1649 cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao từ khi:

A. Vua Sac - lơ bị xử tử, nền cộng hòa được thiết lập

B. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình là lật đổ giai cấp tử sản

C. Ngay sau khi nội chiến kết thúc chế độ độc tài được thiết lập

D. Sau cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến

Câu 7. Xác định vị trí mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Ven bờ Đại Tây Dương     

B. Ven bờ Thái Bình Dương

C. Ven bờ Ấn Độ Dương 

D. Ven bờ Bắc Băng Dương

Câu 8. Khái quát điểm nổi bật tình hình xã hội nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là:

A. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tư sản và nông dân

B. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và nông dân

C. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, phong kiến và nông dân

D. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 3 ( nông dân, tư sản, bình dân thành thị)

Câu 9. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu Triết học ánh sáng Pháp là:

A. Mông - tex - ki - ơ, Ô - oen và Phu - ri - ê

B. Ô - oen, Phu - ri - ê và Xanh - xi- mông

C. Mông - tex - ki - ơ, Vôn - te và Rút - xô

D. Xanh - xi - mông, Rút - xô và Vôn - te

Câu 10. Nội dung tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng Pháp là:

A. Lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước tư bản chủ nghĩa

B. Lên án chế độ tư bản,đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa

C. Lên án chế độ phong kiến, nhà thờ Ki – tô, đưa ra lí thuyết xây dựngNhà nước xã hội chủ nghĩa

D. Lên án chế độ phng kiến, đưa ra í thuyết xây dựng Nhà nước quân chủ lập hiến

Câu 11. Xác định tình hình chính trị nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là :

A. Quân chủ lập hiến

B. phong kiến phân tán

C. quân chủ chuyên chế

D. tiền pong kiến

Câu 12. Điểm giống nha cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp

A. Nguyên nhân trực tiếp đều xoay quanh vấn đề tài chính

B. Xã hội đều phân chia thành đẳng cấp

C. Đều có sự xâm nhập kinh tế tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp

D. Đều do quý tộc mới lãnh đạo

Câu 13. Phái Gi – rông – đanh nắm quyền cách mạng kể từ

A. Sau ngày 14 – 07 – 1789

B. Sau ngày 10 – 08 – 1792

C. Sau ngày 21 – 01 – 1793

D Sau ngày 02 – 06 – 1793

Câu 14. Chính sách của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp được xem là tiến bộ nhất vì :

A. Thông qua bảng tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

B. Đánh bại liên quân phong kiến Áo – Phổ

C. Đã xử tử vua Lu – y XVI

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới từ 21 tuổi

Câu 15. Ý nào dưới đây là chính sách tích cực nhất của phái Gi – rông – đanh

A. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

B. Xử tử vua Lu – y XVI, thiết lập nền cộng hòa

C. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân tích cực

D. Thắng thủ trong giặc ngoài

Câu 16. Ngày 02 – 06 – 1793 đánh dấu sự kiện:

A. Vua Lu – I XVI bị xử tử

B. Cách mạng Pháp đạt ở đỉnh cao

C. Phái Ga – cô – banh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

D. Hiến pháp mới thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa

Câu 17. Vì sao Rô – bex – pi – e và phái Gia – cô – banh bị lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính ?

A. Sau khi cách mạng đạt ở đỉnh cao, đã tiến hành nhiều biện pháp phản động

B. Giai cấp tư sản không muốn cách mạng phát triển

C. Rô – bex – pi – e đã thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Pháp

D. Phái Ga – cô – banh có nhiều chính sách kìm hãm kinh tế công thương nghiệp

Câu 18. Tại sao ngày 14 - 07 được coi là ngày quốc khánh của nước Pháp?

A. Đó là ngày phái Ga - cô - banh lên nắm chính quyền

B. Đó là ngày cách mạng bùng nổ, quần chúng tấn công ngục Ba - xta

C. Đó là ngày Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập

D. Đó là ngày Đại tư sản tài chính cầm quyền

Câu 19. Xác định mốc thời gian cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu:

A. Từ giữa thế kỉ XVII

B. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. Từ đầu thế kỉ XVII

D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII

Câu 20. Tên gọi máy Gien - ni xuất phát từ:

A. Tên một nhà khoa học Gien - ni

B. Tên người vợ của Giêm - ha - gri - vơ

C. Tên cậu con trai Gien - ni

D. Tên cô con gái Gien - ni

Câu 21. Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là

A. Sự bốc lột tàn bạo của giai cấp tư sản

B. Sự thống trị của đế quốc Áo

C. Bị chia cắt thành nhiều vương quốc

D. Giai cấp thống trị không đầu tư phát triển sản xuất

Câu 22. Nêu lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp vô sản

C. Tư sản và quý tộc phong kiến

D. Quý tộc và quân phiệt

Câu 23. Giải thích ''Gioong - ke'' trong xã hội nước Đức là khái niệm dùng để chỉ

A. Tầng lớp tư sản mới xuất hiện

B. Tầng lớp quý tộc phong kiến

C. Tầng lớp lãnh đạo chúa phong kiến

D. Tầng lớp quý tộc tư sản hóa

Câu 24. Quá trình thống nhất nước Đức thông qua ba cuộc chiến tranh lớn, đó là:

A. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Áo, Phố - Pháp

B. Phổ - Hunggari, Phổ - Áo, Phổ - Pháp

C. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Áo, Phổ - Hunggari

D. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Hunggari, Phổ - Pháp

Câu 25. Máy dệt may chạy bằng sức nước của Ét - mơn Các - rai đem lại hệ quả gì?

A. Năng suất của người thợ dệt tăng gấp 40 lần so với dệt tay

B. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ở ven sông nước chảy xiết

C. Lao động bằng tay dần được thay thế bằng máy móc

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

Câu 26. Sự kiện nào không nằm trong nội dung cách mạng công nghiệp ở Anh

A. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước

B. Xiphenxơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa

C. Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên

D. Nghành hàng không ra đời

Câu 27. Ý nào dưới đây không nằm trong cuộc nội chiến ở Mĩ

A. Lin - côn trúng cử tổng thống

B. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành

C. Bix - mac được sự ủng hộ của giai cấp tư sản

D. Nô lệ tham gia quân đội

Câu 28. Xác định đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh được nối

A. Từ Luân Đôn đến Man - chet - xtơ

B. Từ Luân Đôn đến Li - vơ - pun

C. Từ Luân Đôn đến Boc - min - ham

D. Từ Man - chet - xtơ đến Li - vơ - pun

II.  TỰ LUẬN: (3 ĐIỂM)

Nêu nguyên nhân chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Xác định sự kiện trực tiếp bùng nổ cách mạng

Lời giải chi tiết

I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

1

D

15

A

2

C

16

C

3

17

B

4

B

18

B

5

A

19

B

6

A

20

D

7

A

21

C

8

D

22

D

9

C

23

D

10

A

24

A

11

C

25

A

12

A

26

D

13

B

27

C

14

B

28

A

II. TỰ LUẬN

Nguyên nhân: 

– Thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và tiến hành chính sách cai trị, bóc lột nhân dân ở đây.

– Giữa thế kỉ XVIII, nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh nhưng thực dân Anh ngăn cản, kìm hãm sự phát triển ở thuộc địa dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân Bắc Mĩ và giai cấp tư sản, chủ nô với thực dân Anh trở nên gay gắt ⟹ Chiến tranh bùng nổ

Sự kiện trực tiếp dẫn đến chiến tranh:

 - Sự kiện “chè Bô-xtơn’ đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.

- Cuối năm 1773, ba chiếc tàu chở chè của Anh cập bến cảng Bô-xtơn. Để bảo vệ quyền lợi của mình, những người dân địa phương đã cải trang thành thổ dân da đỏ, nhảy lên tàu, ném các thùng chè xuống biển. Chính phủ Anh liền trừng phạt, ra lệnh phong toả cảng Bô-xtơn và điều quân đến chiếm đóng vùng này. Việc buôn bán bị ngừng trệ, công nhân thất nghiệp. Không khí khủng bố tràn ngập. Nguy cơ một cuộc chiến tranh đang đến gần.

- Trước tình hình đó, đầu tháng 9 - 1774, đại hội đại biểu các thuộc địa được tiến hành ở Phi-la-đen-phi-a - Đại hội lục địa lần thứ nhất. Các đại biểu yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. Không chấp nhận yêu cầu đó, vua Anh tuyên bố sẽ ra lệnh trừng trị, nếu các thuộc địa "nổi loạn".

Tháng 4 - 1775, chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài