Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm:

A. Năm 1957                          B. Năm 1961                         

C. Năm 1947                          D. Năm 1949

Câu 2. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời với mục đích chính là

A. Tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.

B.  Tăng cường sức mạnh của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

C. Duy trì hòa bình, an ninh châu Âu, củng cố sức mạnh của các nước Xã hội chủ nghĩa.  

D. Đối phó với khối quân sự NATO do Mĩ thành lập. 

Câu 3. Thông qua thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô và thắng lợi của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc không để lại bài học gì cho Việt Nam?

A. Cách cách, đổi mới phải kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

B. Đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.

D. Thực hiện triệt để chế độ dân chủ công khai.

Câu 4. Trở ngại chủ quan nào ảnh hưởng đến thắng lợi của Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

A. Sự phá hoại của các thế lực phản động.

B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình ở Liên Xô.

C.  Chưa đảm bảo sự công bằng xã hội.

D. Thiếu năng động trước những biến đổi của tình hình thế giới.

Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?

A. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.                                    B. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.            D. Môdămbích và Ănggôla tuyên bố độc lập.

Câu 6. Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc cơ bản nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?

A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ         

B. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

C.  Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia    

D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

Câu 7. Xác định nội dung chứng minh Liên Xô là cường quốc công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới vào đầu những năm 70 thế kỉ XX

A. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trung bình hàng năm của Liên Xô đạt trên 90%

B. Sản lượng công nghiệp Liên Xô vượt 73% so với trước chiến tranh thế giới thứ hai

C. Sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới 

D. Liên Xô là nước đầu tiên xây dựng nhà máy điện nguyên tử  

Câu 8. Yếu tố nào dẫn đến sự phân hóa về đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX?

A. Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh

B. Sự khác biệt về trình độ phát triển

C. Sự khác biệt về hệ tư tưởng

D. Ảnh hưởng của cách mạng khoa học kĩ thuật, xu thế toàn cầu hóa

Câu 9. Nội dung nào sau đây không phải là đường lối cải cách - mở cửa ở Trung Quốc?

A. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm.                             B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.            D. Chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Câu 10. Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào thời gian nào?

A. 2014                                  B. 2015                                   C. 2016                                  D. 2017

Câu 11. Tình trạng không ổn định của châu Phi đặt ra yêu cầu gì cho toàn nhân loại hiện nay?

A. Cần có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trên tất cả các lĩnh vực

B. Cần phải xóa bỏ triệt để chế độ phân biệt chủng tộc

C. Cần phải phân định lại đường biên giới cho phù hợp

D. Cần phải loại bỏ các phần tử khủng bố ở khu vực

Câu 12. Hạn chế trong hoạt động của khối SEV là

A. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. Phối hợp giữa các nước thành viên, kéo dài sự phát triển kinh tế.

C. Ít giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất.

D.  “Khép kín cửa” không hòa nhập với nền kỉnh tế thế giới.

Câu 13. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

A. Tháng 5/1995                    B. Tháng 6/1995                    

C. Tháng 7/1995                    D. Tháng 8/1995

Câu 14. Câu nói nổi tiếng nào của Chủ tịch Phiđen Caxtơrô khi nói về mối quan hệ Việt Nam năm 1972?

A. “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

B. “Người Cuba đang, bước lên con đường mà người anh em Việt Nam đã vạch ra”.

C. “Tên tôi là Việt Nam. Tên anh là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam. Việt Nam- Hồ Chí Minh- Điện Biên Phủ”.

D. “Việt Nam - lương tri của thời đại”.

Câu 15. Ý nào sau đây không chứng minh cho nhận định: “Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?

A. Nền hòa bình đã được xác lập ở khu vực

B. Các nước trong khu vực đều tham gia vào tổ chức ASEAN

C.  ASEAN vươn lên trở thành tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh

D. ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế

Câu 16. Nhân tố nào sau đây không tác động tới sự thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Nhu cầu hợp tác cùng phát triển giữa các nước

B. Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực

C. Xu thế liên kết khu vực    

D.  Tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ

Câu 17. Tại sao nói: Cuộc đấu tranh xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu ở châu Phi còn gian khổ, lâu dài hơn cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do?

A. Châu Phi gặp nhiều khó khăn kéo dài trong công cuộc xây dựng đất nước.

B. Châu Phi vừa đấu tranh giành độc lập vừa xây dựng đất nước.

C. Liên minh châu Âu (AU) không giải quyết triệt để khó khăn trước mắt.

D. Tàn dư của chủ nghĩa thực dân vẫn còn tồn tại ở châu Phi.

Câu 18. Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là

A. Từ chỗ là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, hầu hết các nước đã giành lại được độc lập

B. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, các nước đã giành lại được độc lập

C. Từ chỗ là những nền kinh tế kém phát triển đã vươn lên đạt nhiều thành tựu rực rỡ    

D. Tất cả các nước trong khu vực đã tham gia tổ chức ASEAN

II. TỰ LUẬN

Câu 19. Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay?

Câu 20. Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

 

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM

1A

2C

3D

4B

5C

6C

7C

8A

9A

10B

11A

12D

13C

14A

15C

16D

17A

17B

 

 

 

Câu 1

Phương pháp: sgk trang 4

Cách giải:

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của lời người

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: sgk trang 8.

Cách giải:

Tháng 5-1955, Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu thỏa thuận cùng nhau thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava. Đây là một liên minh quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước này, góp phần to lớn trong việc duy trì hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Bài học cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ sự thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô (từ năm 1985) và cuộc cải cách mở của của Trung Quốc (từ năm 1978)

Từ thắng lợi của công cuộc cải cách ở Trung Quốc và thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô ta rút ra những bài học kinh nghiệm:

– Cải cách, đổi mới phải kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, làm cho mục tiêu đó có hiệu quả hơn bằng những bước đi, biện pháp đúng đắn, thích hợp…

– Đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam; nắm vững nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy dân làm gốc…

– Đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị phải thận trọng…

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: sgk trang 12, suy luận.

Cách giải:

- Ở các nước Đông Âu, cuối năm 1988, nhân dân ở nhiều nước míttinh đòi cải cách về kinh tế, thực hiện đa nguyên về chính trị, tiến hành tổng tuyển cử tự do nhằm vào đảng cộng sản cầm quyền. => Ban lãnh đạo các nước Đông Âu đã chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản (giống Liên Xô), thực hiện đa nguyên chính trị và tiến hành tổng tuyển cử tự do

- Sau tổng tuyển cử tự do, các thế lực chống chủ nghĩa xã hội đã thắng cử, các đảng cộng sản không còn được nắm chính quyền => Cuối năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu.

=> Trở lại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của Xã hội chủ nghĩa Đông Âu là rập khuôn, giáo điều theo mô hình ở Liên Xô.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: sgk trang 14, suy luận.

Cách giải:

Sau khi Môdămbích và Ănggôla tuyên bố độc lập thì từ những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức là chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) tập trung ở ba nước miền Nam châu Phi.

=> Năm 1993, Hiến pháp Nam Phi quy định chế độ phân biệt chủng tộc được xóa bỏ hoàn toàn.

=> Hình thức tồn tại cuối cùng của chủ nghĩa thực dân – đế quốc bị xóa bỏ hoàn toàn.

=> Chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai được xóa bỏ cũng đồng nghĩa chủ nghĩa đế quốc – thực dân đã sụp đổ đến tận gốc rễ.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: sgk trang 24, loại trừ.

Cách giải:

Hiệp ước Bali (2-1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước bao gồm:

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với nhau.

- Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: sgk trang 4, suy luận.

Cách giải:

Một quốc gia là cường quốc công nghiệp trên thế giới khi chiếm số lượng lớn trong tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sản lượng công nghiệp Liên Xô chiếm 20% sản lượng công nghiệp thế giới.

Các đáp án: A, B, C là thành tựu đối với đất nước Liên Xô, chưa đặt trong sự so sánh với thế giới.

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: sgk trang 22, 23, suy luận.

Cách giải:

Do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh, từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa về đường lối đối ngoại:

- Việt Nam, Lào, Campuchia kháng chiến chống Mĩ xâm lược

- Thái Lan, Philippin tham gia vào khối SEATO, giúp Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh Việt Nam

- Indonexia, Miến Điện thị hành chính sách hòa bình, trung lập, không tham gia vào các khối quân sự xâm lược của các nước đế quốc

=> Chiến tranh lạnh là nhân tố tác động đến sự phân hóa chính sách đối ngoại của các nước Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX.

Chọn: A

Câu 9

Phương pháp: sgk lịch sử 9, trang 18 - 19.

Cách giải:

Nội dung đường lối cải cách - mở cửa ở Trung Quốc bao gồm: lấy phát triển kinh tế là trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Chọn: A

Câu 10

Phương pháp: Liên hệ

Cách giải:

Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào ngày 31-12-2015 dựa trên 3 trụ cột chính là kinh tế, văn hóa- xã hội và an ninh- quốc phòng với mục tiêu đưa Hiệp hội trở thành “một nhóm hài hòa các dân tộc Đông Nam Á, gắn bó trong một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau”. 

Chọn: B

Câu 11

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Hiện nay, châu Phi vẫn đang ở trong tình trạng không ổn đinh: xung đột sắc tộc tôn giáo diễn ra liên miên, đói nghèo, dịch bệnh hoành hành. Điều này đòi hỏi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Liên Hợp quốc cũng cần phải tăng cường những hoạt động có hiệu quả ở khu vực này.

Chọn: A

Câu 12

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Mặc dù Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập (8-1-1949) nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Xã hội chủ nghĩa và đánh dấu hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tổ chức này lại “khép kín cửa” không hòa nhaajo với nền kinh tế thế giới. Đây chính là hạn chế trong hoạt động của khối SEV.

Chọn: D

Câu 13

Phương pháp: SGK Lịch sử 9, trang 25.

Cách giải:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995.

Chọn: C

Câu 14

Phương pháp: Liên hệ

Cách giải:

Tháng 9/1973, Phiđen Caxtơrô là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền Nam khi chiến tranh chưa kết thúc. Tại đây, ông đã nói một câu rất nổi tiếng "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"

Chọn: A

Câu 15

Phương pháp: Phân tích, đánh giá

Cách giải:

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á:

- Lần đầu tiên sau nhiều thập kỉ, nền hòa bình đã được xác lập ở khu vực sau khi vấn đề Campuchia được giải quyết (1991)

- Từ 5 thành viên ban đầu đến năm 1999 10 nước Đông Nam Á đã vượt qua sự khác biệt về chính trị, cùng đứng trong tổ chức ASEAN

- Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh

Chọn: C
Chú ý khi giải:

Tổ chức liên kết chính trị, kinh tế lớn nhất hành tinh là Liên minh châu Âu (EU).

Câu 16

Phương pháp: sgk trang 23, loại trừ.

Cách giải:

- Sau khi giành được độc lập và đứng trước cầu phát triển của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một liên minh để hợp tác cùng phát triển

- Đồng thời, các nước Đông Nam Á cũng muốn hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực, nhất là khi Mĩ đang sa lầy ở cuộc chiến tranh Đông Dương

- Sự phát triển của xu thế liên kết khu vực, nhất là sự ra đời và thành công của khối thị trường chung EEC đã cổ vũ các nước Đông Nam Á liên kết lại với nhau

Chọn: D

Câu 17

Phương pháp: sgk trang 26 – 28, suy luận. 

Cách giải:

Sau khi giành độc lập, các nước châu Phi bước vào công cuộc xây dựng đất nước với nhiều khó khăn kéo dài. Đó là các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo, tình trạng đói nghèo, nợ nần chồng chất và các loại dịch bệnh hoành hoành. Nhiều nước châu Phi thuộc diện nghèo nhất thế giới, đói ăn kinh niên. Vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX, số nợ của các nước châu Phi lên tới 3000 tỉ USD.

Cho đến nay, những khó khăn này vẫn còn tồn tại phổ biến ở các nước châu Phi.

=> Chính vì thế, có thể nói: Cuộc đấu tranh xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu ở châu Phi còn gian khổ, lâu dài hơn cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do

Chọn: A

Câu 18

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân Âu - Mĩ sau chiến tranh các nước này đã giành lại được nền độc lập. Vì độc lập là điều kiện tiên quyết để có những biến đổi tiếp theo.

Chọn: B

Chú ý khi giải:

Xét biến đổi quan trọng nhất, nguyên nhân hay ý nghĩa quan trọng nhất cần xem xét về tác động to lớn của nhân tố/sự kiện/thành quả đó đến các khía cạnh khác hoặc sự phát triển sau đó trong một quá trình.

II. TỰ LUẬN

Câu 19

Phương pháp: sgk trang 18 – 19

Cách giải:

Những thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay:

- Tháng 12/1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, cải cách kinh tế - xã hội của đất nước

- Đường lối mới, chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa đất nước Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

- Sau hơn 20 năm cải cách - mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%, đạt giá trị 8740,4 tỉ nhân dân tệ… tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 lên tới 325,06 tỉ USD, tính đến năm 1997 có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài hoạt động và đầu tư hơn 521 tỉ USD…

+ Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhân dân tệ; ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.

- Đối ngoại: Trung Quốc đã thu được nhiểu kết quả, góp phần củng cố địa vị đất nước trên trường quốc tế:

+ Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam…

+ Tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.

+Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7-1997), Ma Cao (12-1999)

Câu 20

Phương pháp: sgk trang 4, 5

Cách giải:

* Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ những năm 50 đến đầu những năm 70:

- Trong hai thập niên 50 và 60 kinh tế Xô viết tăng trưởng mạnh mẽ, sản xuất CN bình quân hàng năm tăng 9,6%

- Liên Xô trở thành cường quốc CN đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng CN của thế giới

- Năm 1957 là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân taoh vào vũ trụ

- 1961: phóng tàu vũ trụ phương Đông đưa nhà du hành Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất

- Về đối ngoại: chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước; tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân…Liên Xô là chố dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới.

 

 

 


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.