Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Từ giữa những năm 70, nhất là từ những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào tình trạng

A. khủng hoảng trầm trọng.

B. chiến tranh liên miên.

C. tranh quyền làm chủ.

D. bị xâm lược lãnh thổ.

Câu 2. Cuộc cải tổ của Tổng thống Goóc-ba-chốp (năm 1985) được thực hiện nhằm mục tiêu gì quan trọng?

A. Tăng cường quyền lực của Tổng thống trong mọi lĩnh vực.

B. Khắc phục khó khăn, đưa Liên Xô ra khỏi giai đoạn khủng hoảng.

C. Thực hiện triệt để chế độ đa nguyên đa đảng.

D. Thực hiện dân chủ và công khai về mọi mặt.

Câu 3. Ban lãnh đạo Liên Xô đã có chủ trương gì khi cuộc cải tổ về kinh tế (từ năm 1985) không thu được kết quả?

A. thay đổi bằng kế hoạch cải tổ mới.

B. tiếp tục đưa ra phương án phát triển kinh tế.

C. tiến hành đảo chính lật đổ Goóc-ba-chốp.

D. đẩy mạnh cải tổ về chính trị - xã hội.

Câu 4. Ngày 25/12/1991 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng ở Liên Xô?

A. Cuộc cải tổ về chính trị được thực hiện.

B. Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống được thực hiện.

C. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết tan rã.

D. SEV chính thức chấm dứt hoạt động.

Câu 5. Các nước trong Liên bang Xô viết đã có hành động gì trước sự khủng hoảng trầm trọng của Liên Xô trong năm 1991?

A. Hợp lực cùng nhau thoát khỏi khủng hoảng.

B. Tuyên bố giải tán khỏi Vacsava.

C. Thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập.

D. Đảo chính lật đổ Tổng thống Liên Xô. 

Câu 6. Ý nào sau đây không minh chứng cho những khủng hoảng trầm trọng của Liên Xô cho tới đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

A. tổng thống tập trung mọi quyền lực trong tay.

B. mức sống của người dân giảm sút.

C. tình trạng quan liêu, tham nhũng phát triển.

D. vi phạm pháp chế, thiếu dân chủ.

Câu 7. Nhân tố nào sau đây không tác động đến sự khủng hoảng trầm trọng của Liên Xô từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

A. cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973.

B. sự chống phá của các thế lực thù địch.

C. sự cải tổ sai lầm của Liên Xô.

D. chậm bắt kịp bước phát triển của khoa học – công nghệ.

Câu 8. Về thực tế, công cuộc cải tổ ở Liên Xô có nội dung cơ bản là

A. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế.

B. Cải tổ hệ thống chính trị.

C. Cải tổ xã hội.

D. Cải tổ kinh tế và xã hội.

Câu 9. Trở ngại chủ quan nào ảnh hưởng đến thắng lợi của Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

A. Sự phá hoại của các thế lực phản động.

B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình ở Liên Xô.

C. Chưa đảm bảo sự công bằng xã hội.

D. Thiếu năng động trước những biến đổi của tình hình thế giới.

Câu 10. Nguyên nhân có tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là

A. Xây dựng mô hình về Chủ nghĩa xã hội không phù hợp với sự biến đổi của tình hình thế giới và thực tế khách quan.

B. Sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức của nhiều người lãnh đạo.

C. Rời bỏ những nguyên lí đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

D. Sự chống phá của các thế lực thù địch với Chủ nghĩa xã hội. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

D

C

C

A

C

B

B

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 9.

Cách giải:

Từ giữa những năm 70, nhất là từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng trầm trọng.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Cuộc cải tổ năm 1985 của Goóc-ba-chốp được thực hiện nhằm mục tiêu: khắc phục những sai lầm, thiếu sót trước đây, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn đích thực của nó.

Các đáp án A, C, D là chính sách chính trị được thực hiện sau khi cuộc cải tổ về kinh tế không thu được kết quả.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Khi thực hiện đường lối cải tổ (đề ra từ năm 1985) không thu được kết quả, Ban lãnh đạo Liên Xô đã đưa ra nhiều phương án phát triển kinh tế nhưng lại chưa thực hiện được gì, nền kinh tế vẫn trượt dài trong khủng hoảng. Trước những khó khăn về kinh tế, những cải tổ về chính trị - xã hội được đẩy mạnh.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Ngày 25/12/1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức Tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Krem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Trước sự khủng hoảng trầm trọng của Liên Xô trong năm 1991, ngày 21/12/1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết đã họp và kí kết hiệp định giải tán Liên bang Xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (thường gọi tắt là SNG).

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 10, suy luận.

Cách giải:

Những biểu hiện khủng hoảng trầm trọng của Liên Xô cho tới đầu những năm 80 của thế kỉ XX bao gồm:

- Công nghiệp và nông nghiệp trì trệ, lương thực, thực phẩm và nhiều hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ngày càng khan hiếm, mức sống của người dân Xô viết giảm sút.

- Những vi phạm về pháp chế, thiếu dân chủ và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng ngày càng trầm trọng.

=> Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện.

Đáp án A: đây là chính sách về chính trị trước những khó khăn về kinh tế khi thực hiện cải tổ năm 1985.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 9, 10, suy luận.

Cách giải:

Những nhân tố tác động đến sự khủng hoảng trầm trọng của Liên Xô từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX bao gồm:

- Năm 1973, Liên Xô bị ảnh hưởng lớn từ cuộc khủng hoảng năng lượng.

=> chậm thay đổi.

- Chậm bắt kịp sự phát triển của khoa học – công nghệ.

- Sự chống phá của các thế lực.

=> Liên Xô rơi vào khủng hoảng.

Đáp án C: Liên Xô tiến hành cải tổ vào đầu năm 1985, sau khi đã lâm vào khủng hoảng trước đó (từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX).

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 10, suy luận.

Cách giải:

Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp:

Về chính trị: thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức nhiều đảng cùng tham gia công việc chính trị của đất nước), xóa bỏ chế độ một đảng (tức là Đảng Cộng sản) nắm vai trò lãnh đạo nhà nước, tuyên bố dân chủ và “công khai” mọi mặt.

Về kinh tế: tuy đề ra nhiều phương án nhưng chưa thực hiện được gì. Kinh tế đất nước tiếp tục suy giảm, dẫn đến những bất ổn về chính trị, xã hội.

Về xã hội: nhiều cuộc bãi công diễn ra, nhiều nước cộng hòa đòi li khai tách thành những quốc gia độc lập, các thế lực chống đối ráo riết hoạt động.

=> Về thực tế, những cải cách về kinh tế của Liên Xô không được thực hiện, nội dung cơ bản vẫn là cải tổ về chính trị.

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 12, suy luận.

Cách giải:

- Ở các nước Đông Âu, cuối năm 1988, nhân dân ở nhiều nước míttinh đòi cải cách về kinh tế, thực hiện đa nguyên về chính trị, tiến hành tổng tuyển cử tự do nhằm vào đảng cộng sản cầm quyền. => Ban lãnh đạo các nước Đông Âu đã chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản (giống Liên Xô), thực hiện đa nguyên chính trị và tiến hành tổng tuyển cử tự do

- Sau tổng tuyển cử tự do, các thế lực chống chủ nghĩa xã hội đã thắng cử, các đảng cộng sản không còn được nắm chính quyền => Cuối năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu.

=> Trở lại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của Xã hội chủ nghĩa Đông Âu là rập khuôn, giáo điều theo mô hình ở Liên Xô.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 10 - 12, suy luận.

Cách giải:

Nguyên nhân có tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là: Xây dựng mô hình về Chủ nghĩa xã hội không phù hợp với sự biến đổi của tình hình thế giới và thực tế khách quan.

- Thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thay cho cơ chế thị trường => Nền kinh tế thiếu năng động, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Về mặt xã hội, vì thiếu dân chủ và công bằng, vi phạm pháp chế Xã hội chủ nghĩa => khơi sâu lòng bất mãn trong quần chúng.

- Không bắt kịp bước phát triển của cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, đưa tới sự khủng hoảng kinh tế - chính trị. Chậm sửa đối trước những biến động lớn của tình hình thế giới. khi sửa đổi lại xa rời với nguyên lí của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.