CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bình chọn:
3.9 trên 1396 phiếu
Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1. Trên hình 13...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 7

Xem chi tiết
Bài 21 trang 89 sgk toán 7 - tập 1 Bài 21 trang 89 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 21 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Xem chi tiết
Bài 22 trang 89 SGK Toán 7 tập 1 Bài 22 trang 89 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 15 ...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 89 sgk toán 7 - tập 1 Bài 23 trang 89 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1. Cho đường thẳng a...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 91 sgk toán 7 - tập 1 Bài 24 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 24 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Bài 25 trang 91 sgk toán 7 - tập 1 Bài 25 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 25 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 26 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Bài 26. Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA điều có số đo bằng 120 độ. Hỏi đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? vì sao?

Xem chi tiết
Bài 27 trang 91 sgk toán 7 - tập 1 Bài 27 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 27 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD=BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Xem chi tiết
Bài 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1 Bài 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 28 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 92 sgk toán 7 - tập 1 Bài 29 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 29 trang 92 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox và O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'O'y' có bằng nhau hay không?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài