Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục


Tóm tắt mục II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

- Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam vẫn được giữ nguyên.

1. Về chính trị:

- Mọi quyền hành nằm trong tay người Pháp; nhân dân không được hưởng quyền tự do, dân chủ; đàn áp, khủng bố những hành động yêu nước.

- Thi hành chính sách “chia để trị”, chia đất nước làm ba kì với ba chế độ khác nhau.

- Thực hiện chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo.

- Triệt để lợi dụng bộ máy địa cường hào, địa chủ ở nông thôn vào việc củng cố uy quyền và bảo vệ sự thống trị của Pháp.

Mục đích của thủ đoạn trên là để chia rẽ dân tộc, phân nước ta làm ba kì, củng cố quyền lực của Pháp ở Việt Nam 

Mục 2

2. Về văn hóa, giáo dục:

- Thi hành chính sách văn hóa nô dịch nhằm gây tâm lí tự ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội.

- Hạn chế việc mở trường học.

- Lợi dụng sách báo đẻ tuyên truyền chính sách “khai hóa” và gieo rắc ảo tưởng hòa bình và hợp tác với Pháp và tay sai.

Mục đích của chính sách trên là làm xã hội Việt Nam rối loạn, tụt hậu và "ngu dân"

ND chính

Tóm tắt các chính sách cơ bản về chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí