Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 91 - Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo) - SGK Cánh diều


Tính. Mỗi số trong bông hoa là giá trị của biểu thức nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 7 + 43 x 2 = 7 + 86

                     = 93

Giá trị của biểu thức 7 + 43 x 2 là 93

b) 8 + 15 : 3 = 8 + 5

                     = 13

Giá trị của biểu thức 8 + 15 : 3 là 13

c) 312 x 2 – 5 = 624 – 5

                       = 619

Giá trị của biểu thức 312 x 2 – 5 là 619

d) 900 : 3 – 20 = 300 – 20

                        = 280

Giá trị của biểu thức 900 : 3 – 20 là 280

Bài 2

Mỗi số trong bông hoa là giá trị của biểu thức nào?

Phương pháp giải:

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Ta chọn như sau:

Bài 3

Kiểm tra cách tính giá trị của các biểu thức sau, nếu sai hãy sửa lại cho đúng:

Phương pháp giải:

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) Sai

Sửa lại:

50 + 50 x 8 = 50 + 400

                   = 450

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

300 – 100 : 5 = 300 – 20

                      = 280

Bài 4

Mỗi bao thóc cân nặng 20 kg, mỗi bao ngô cân nặng 30 kg. Hỏi 4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính cân nặng của 4 bao thóc bằng cân nặng của một bao thóc nhân với 4.

Bước 2: Tìm cân nặng của 4 bao thóc và 1 bao ngô = Cân nặng của 4 bao thóc + Cân nặng của 1 bao ngô

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 bao thóc: 20 kg

1 bao ngô: 30 kg

4 bao thóc và 1 bao ngô: ... kg?

Bài giải

4 bao thóc cân nặng số ki-lô-gam là

          20 x 4 = 80 (kg)

4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là

         80 + 30 = 110 (kg)

                      Đáp số: 110 kg

Bài 5

Viết các biểu thức sau rồi tính giá trị của mỗi biểu thức:

a) 87 trừ đi 7 rồi cộng với 40

b) 7 nhân với 6 rồi trừ đi 2

Phương pháp giải:

- Bước 1: Viết các biểu thức

- Bước 2: Tính giá trị biểu thức:

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 87 – 7 + 40 = 80 + 40

                       = 120

b) 7 x 6 – 2 = 42 – 2

                  = 40


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm