Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 113 - Em ôn lại những gì đã học - SGK Cánh diều


Đặt tính rồi tính: Đọc tên các chữ tương ứng trên các đồ vật sau theo thứ tự từ đồ vật chứa ít nước nhất. Mỗi hình sau có mấy góc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

    Tính theo thứ tự từ phải sang trái

b) Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Phương pháp giải:

- Đối với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước.

- Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ) ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a) Đọc tên các chữ tương ứng trên các đồ vật sau theo thứ tự từ đồ vật chứa ít nước nhất đến đồ vật chứa nhiều nước nhất.

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là bao nhiêu mi-li-lít?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi 1 $\ell $= 1 000 ml

So sánh lượng nước trong mỗi đồ vật rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1 $\ell $= 1 000 ml

Ta có 179 ml < 590 ml < 650 ml < 1 000 ml

Thứ tự các đồ vật chứa ít nước nhất đến đồ vật chứa nhiều nước nhất là D, B, A, C.

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml)

Bài 4

a) Mỗi hình sau có mấy góc?

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.

Phương pháp giải:

a) Quan sát và đếm số góc ở mỗi hình.

b) Sử dụng ê ke để kiểm tra và kết luận.

Lời giải chi tiết:

a) Hình A có 4 góc.

    Hình B có 3 góc.

    Hình C có 4 góc.

    Hình D có 4 góc.

b) Hình A và hình D có 4 góc vuông.

Bài 5

a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32 m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Độ dài của hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.

- Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4

Lời giải chi tiết:

a) Ta có độ dài của hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.

    Hàng rào đó dài số mét là

         32 x 4 = 128 (m)

                   Đáp số: 128 m

b) Ta có thể chọn hình 1, 3, 4 để có thể ghép thành hình chữ nhật.

Bài 6

Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính chu vi tấm gỗ hình vuông = Độ dài một cạnh x 4

Bước 2: Đổi 4 m = 40 dm

Bước 3: Số vòng quấn được = Chiều dài sợ dây : Chu vi hình vuông

Lời giải chi tiết:

Chu vi của tấm gỗ hình vuông là

2 x 4 = 8 (dm)

Đổi 4 m = 40 dm

Anh Phương quấn được số vòng là

40 : 8 = 5 (vòng)

Đáp số: 5 vòng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm