Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 8 - Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000 - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính. Quyển sách có 148 trang. Minh đã đọc được 75 trang. Ngày thứ nhất đội công nhân làm được 457 m đường

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2: Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Quyển sách có 148 trang. Minh đã đọc được 75 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang sách Minh chưa đọc?

Phương pháp giải:

Số trang sách Minh chưa đọc = Số trang của quyển sách – Số trang Minh đã đọc

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quyển sách: 148 trang sách

Đã đọc: 75 trang

Còn lại: .. .trang?

Bài giải

Số trang sách Minh chưa đọc là

148 – 75 = 73 (trang)

Đáp số: 73 trang

Bài 4

Ngày thứ nhất đội công nhân làm được 457 m đường, ngày thứ hai đội công nhân đó làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 125 m đường. Hỏi ngày thứ hai đội công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường?

Phương pháp giải:

Số mét đường ngày thứ hai làm được = Số mét đường ngày thứ nhất làm được + 125 m đường

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ngày thứ nhất: 457 m đường

Ngày thứ hai: nhiều hơn 125 m đường

Ngày thứ hai: ... m?

Bài giải

Ngày thứ hai đội công nhân đó làm được số mét đường là

457 + 125 = 582 (mét)

Đáp số: 582 mét đường

Bài 5

Giải các bài toán sau (theo mẫu):

a) Duy cắt được 9 ngôi sao, Hiền cắt được 11 ngôi sao. Hỏi Hiền cắt được nhiều hơn Duy mấy ngôi sao?

b) Chú Tư thả xuống ao 241 con cá chép, 38 con cá rô phi. Hỏi chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép bao nhiêu con?

Phương pháp giải:

a) Số ngôi sao Hiền cắt được nhiều hơn Duy = Số ngôi sao Hiền cắt được – Số ngôi sao Duy cắt được

b) Số cá rô phi ít hơn số cá chép = Số cá chép – Số cá rô phi

Lời giải chi tiết:

a)

Tóm tắt

Duy: 9 ngôi sao

Hiền: 11 ngôi sao

Hiền cắt nhiều hơn Duy: ... ngôi sao?

Bài giải

Hiền cắt được nhiều hơn Duy số ngôi sao là

11 – 9 = 2 (ngôi sao)

Đáp số: 2 ngôi sao

b)

Tóm tắt

Cá chép: 241 con

Cá rô phi: 38 con

Cá rô phi ít hơn cá chép: ... con?

Bài giải

Chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép số con là

241 – 38 = 203 (con)

Đáp số: 203 con


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm