Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản


Tóm tắt mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Tổ chức đồng minh những người cộng sản

- C. Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật là Đồng minh những người chính nghĩa. Đây là tổ chức của những người Đức lánh nạn chủ yếu là thợ may, về sau có thêm thợ thủ công phát triển từ Pháp, sang Anh, Đức...

- Tháng 6 - 1847, tại đại hội Đồng minh những người chính nghĩa, theo đề nghị của Ăng-ghen, đổi tên thành tổ chức Đồng minh những người cộng sản. Đồng minh những người chính nghĩa là một tổ chức bí mật của cộng sản Tây Âu, ủng hộ khuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu, còn Đồng minh những người cộng sản đề ra mục đích đấu tranh rõ ràng là: “lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của giai cấp vô sản, thiểu tiêu xã hội tư sản cũ”.

- Ngoài việc nghiên cứu lý luận C. Mác và Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính đảng độc lập cho giai cấp vô sản.

Mục b

b) Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

* Hoàn cảnh

- Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản họp ở Luân Đôn (1847) với sự tham gia của C. Mác và Ăng-ghen đã thông qua điều lệ của Đồng minh.

- Tháng 2 – 1848, Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C. Mác và Ăng-ghen soạn thảo.

Trang bìa của Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản (2 - 1848)

* Nội dung

- Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

- Cần thành lập chính Đảng và thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân thế giới.

- Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng.

- Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi: "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".

=> Nhận xét: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã:

- Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.

- Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

* Ý nghĩa

- Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.

- Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

* Công lao to lớn của C. Mác và Ăng-ghen với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ nghĩa xã hội khoa học do hai ông sáng lập là đỉnh cao của tư duy lý luận của nhân loại lúc bấy giờ và là di sản văn hóa mãi về sau.

ND chính

Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.