SGK Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 12: Life On Other Planets - Cuộc Sống Trên Hành Ti..

Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới


Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Work in pairs. Describe the pictures and answer the questions. 

(Làm theo cặp. Miêu tả những bức hình và trả lời câu hỏi.)

1. What do the pictures show? Do you think they really exist?

2. What do you want to know about them?

3. What would you do if you saw one of them?


Lời giải chi tiết:

1. They show the aliens in other planets. I don’t think they really exist.

2. No I don’t. I just saw aliens in film. In films, they always tried to destroy the earth.

3. I will hide and watch they do. If they do something bad to our planet, I will call for the police.

Tạm dịch:

1. Những hình ảnh thể hiện gì? Bạn có nghĩ chúng thật sự tồn tại không?

=> Họ cho thấy người ngoài hành tinh ở hành tinh khác. Tôi không nghĩ rằng họ thực sự tồn tại.

2. Bạn có biết gì về họ không?

=> Không.Tôi mới chỉ nhìn thấy trên phim. Trên phim, họ luôn cố để phá hủy trái đât.

3. Bạn sẽ làm gì nếu bạn thấy một trong số chúng?

=> Tôi sẽ trốn và xem họ sẽ làm gì. Nếu họ làm điều xấu với trái đất, tôi sẽ báo cảnh sát.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to Tom's imagined descrption of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than three words from the recording.

(Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe.) 


Which planet are they from?

They are from (1)                    .

What are they like?

They may be (2)                 and (3)                 than human beings.

What do they look like?

They may have (4)                , a lot of (5)              , and (6)                        .

What are their senses like?

Very good. They may be able to sense (7)              or (8)                    .

What do they live on?

(9)                      , from the (10)                       .


Lời giải chi tiết:

1. Jupiter

2. Much bigger

3. more powerful

4. Lots of hair

5. thick skin

6. four eyes

7. Happiness

8. fear

9. energy

10. rocks

   

 Tạm dịch:

Họ đến từ hành tinh nào?

Họ đến từ sao Mộc.

Họ như thế nào?

Họ có thể to lớn hơn và quyền năng hơn con người.

Họ trông như thế nào?

Họ có thể có nhiều tóc, da dày hơn và có 4 mắt.

Các giác quan của họ thế nào?

Rất tốt. Họ có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi sợ hãi.

Họ sống nhờ vào cái gì?

Năng lượng từ đá.

Audio script:

I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how imagine them: They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have eight legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very thick so they can live in temperatures of around -145 degrees Celsius. They may have four eyes and be able to see very far. They may also have a very good sense of smell and they may even be able to sense others’ feelings like happiness or fear. And I don’t think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don’t even need to breathe air. The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate with each other.

Dịch bài nghe:

Tôi nghĩ rằng cư dân của sao Mộc có thể rất khác với con người. Đây là cách tưởng tượng về họ: Họ có thể lớn hơn và mạnh hơn con người. Dân cư trên Sao Mộc có thể có tám chân và có thể di chuyển rất nhanh. Họ có thể có rất nhiều tóc trên khắp cơ thể của họ và làn da của họ có thể rất dày để họ có thể sống ở nhiệt độ khoảng -145 độ C. Họ có thể có bốn mắt và có thể nhìn thấy rất xa. Họ cũng có thể có khứ giác nhạy bén và thậm chí họ có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác như hạnh phúc hay sợ hãi. Và tôi không nghĩ họ ăn và uống như chúng ta. Thay vào đó, họ nhận được tất cả năng lượng từ những tảng đá. Họ có thể sạc cơ thể bằng cách cắm chân vào tảng đá, giống như sạc pin. Bằng cách đó, họ thậm chí không cần hít thở không khí. Cách duy nhất họ có thể giống với chúng ta là họ sống trong các gia đình có cha mẹ và con cái. Họ cũng có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3.  Listen again and tick (✓) true (T) , false (F) or not given (NG).

(Nghe lần nữa và chọn đúng (T), sai (F) hoặc không đưa ra (NG).)


 

T

F

NG

1. The inhabitants may be very similar to human beings.

 

 

 

2. They may be able to fly.

 

 

 

3. It is very cold there.

 

 

 

4. They may be far-sighted.

 

 

 

5. They may need air for their existence.

 

 

 

6. They may need lots of food and drink.

 

 

 


Lời giải chi tiết:

1. F

2. NG

3. T

4. F

5. F

6. F

1. F

=> very different to human beings.

(Cư dân có thể rất giống với con người.)

2. NG 

(Họ có lẽ có thể bay.)

3. T 

(Ở đó rất lạnh.)

4. F

=> They may see very far.

(Họ có lẽ nhìn xa được.)

5. F

=> they don't even need to breathe air.

(Họ có lẽ cần không khí cho sự tồn tại của họ).

6. F

=> They get energy from the rocks.

(Họ có lẽ cần nhiều thức ăn và thức uống.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below.

(Làm theo cặp. Tưởng tượng một người ngoài hành tinh như thế nào. Sử dụng tưởng tượng của em để điền vào chỗ trống.)

Lời giải chi tiết:

- He might have 2 eyes.  

(Anh ta có thể có 2 mắt.)

- He may be eat rock. 

(Anh ấy có thể ăn đá.)

- His skin may be green and thick

(Da anh ấy có thể xanh và dày.)

- His hair may be a lot

(Tóc anh ấy có thể nhiều.)

- He may wear spacesuit. 

(Anh ấy có thể mặc bộ đồ không gian.)

- He may be similar to us in that he can feel happy and fearful

(Anh ấy giống chúng ta rằng có thể cảm nhận vui vẻ và đáng sợ.)

- He may be different from humans in that he can't speak

(Anh ấy có thể khác con người rằng anh ấy không thể nói được.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Now use the notes to write a description of your alien.

(Bây giờ sử dụng những ghi chú để viết một bài miêu tả về người ngoài hành tinh.)

Lời giải chi tiết:

I  think that the alien also may have 2 eyes. His skin may be green and thick and he may have a lot of hair. He may eat rocks. He may wear spacesuit regularly. He may be different to us that he can feel happy and fearful and he may be different from humans in that he can’t speak.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ người ngoài hành tinh cũng có 2 con mắt. Da anh ta có lẽ màu xanh lá, dày và anh ta cũng có nhiều tóc. Anh ta có thể ăn đá. Anh ta mặc bộ đồ không gian thường xuyên. Anh ta có lẽ khác với chúng ta rằng anh ta cảm thấy vui và sợ hãi. Anh ta có lẽ khác với con người chúng ta khi anh ta không thể nói chuyện được.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Swap your work with your partner. How different is your description from your parnter's?

Lời giải chi tiết:

(Trao đổi bài làm của em với bạn khác về sự khác nhau trong miêu tả của hai bạn.)

Từ vựng

- powerful (n): nhiều năng lượng

- sense of smell: khứ giác

- fear (n): nỗi sợ hãi

- charging a battery: sạc pin

- inhabitants (n): cư dân

- human beings: con người

- imagine (v): tưởng tượng 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 101 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.