Skills 1 trang 64 Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới


Đọc truyện ngụ ngôn Cây khế. Sau đó tìm những từ sau và gạch dưới chúng trong truyện. Chúng có nghĩa gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Read the fable The Starfruit Tree. Then find the following words and underline them in the story. What do they mean?

(Đọc truyện ngụ ngôn Cây khế. Sau đó tìm những từ sau và gạch dưới chúng trong truyện. Chúng có nghĩa gì?)

fortune

filled

starfruit tree

load

ripe

repay

Once upon a time, there was a rich man living in a village. When he died, he left his two sons a fortune. But the elder brother gave his brother only a starfruit tree. When the fruit was ripe, an eagle came and ate the fruit. The younger brother begged the eagle not to. The eagle promised to repay him in gold and told him to make a bag to carry it. The eagle took him on its back to a place of gold. There, he filled the bag with gold. When he got home he was rich. The elder brother was surprised, so he asked his brother to explain. After hearing the story, he offered to swap his fortune for the starfruit tree, and his kind brother accepted. When the eagle came, the elder brother asked it to take him to the place of gold. The greedy brother filled a very large bag and all his pockets with gold. On the way home, because the load was too heavy, the eagle got tired and dropped him into the sea.

Phương pháp giải:

Tạm dịch câu chuyện:

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông giàu có sống trong một ngôi làng. Khi ông mất, ông để lại cho 2 con trai một gia tài. Nhưng người anh chỉ cho người em một cây khế. Khi trái chín, một con đại bàng đến và ăn trái. Người em nài nỉ đại bàng đừng ăn. Con đại bàng hứa trả ơn bằng vàng và nói người em may một cái túi để đựng vàng. Con đại bàng chở người em trên lưng đến nơi có vàng. Ở đó, người em bỏ đầy vàng vào túi. Khi người em về nhà, người em trở nên giàu có. Người anh rất ngạc nhiên và bảo người em giải thích. Sau khi nghe câu chuyện, người anh đề nghị đổi gia tài lấy cây khế và người em tốt bụng đồng ý. Khi con đại bàng đến, người anh yêu cầu nó dắt đến nơi có vàng. Người anh tham lam bỏ vàng vào một cái túi thật to và tất cả các túi trên quần áo của mình. Trên đường về nhà, bởi vì túi vàng quá nặng, con đại bàng mệt và thả người anh xuống biển.

Lời giải chi tiết:

fortune - a large amount of money

(gia tài - một số lượng tiền lớn)

starfruit tree - tree with green fruit shaped like a star

(cây khế - cây có trái màu xanh hình dáng giống như ngôi sao)

ripe - ready to be eaten

(chín)

filled - put gold into the bag until there is no more space

(làm đầy - bỏ vàng vào túi đến khi không chứa thêm được)

repay - pay back

(báo đáp)

load - something that is being carried

(vật chở - thứ gì đó được mang)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Read the story again and answer the questions.

(Đọc câu chuyện lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What did the older brother give his younger brother?

(Người anh trai đã cho người em cái gì?)

2. What did the eagle promise to the younger brother?

(Đại bàng đã hứa gì với người em?)

3. What did the elder brother do when he found out how his younger brother became rich?

(Người anh đã làm gì khi phát hiện ra người em trở nên giàu có bằng cách nào?)

4. What did the elder brother do when he got to the place of gold?

(Người anh đã làm gì khi đến nơi giấu vàng?)

5. What happened to the elder brother in the end?

(Cuối cùng điều gì đã xảy ra với người anh?)

Lời giải chi tiết:

1. He gave his younger brother only a starfruit tree.

(Người anh chỉ cho người em một cây khế.)

2. The eagle promised to repay him in gold.

(Đại bàng hứa sẽ trả ơn người em bằng vàng.)

3. He offered to swap his fortune for his brother’s starfruit tree.

(Người anh đề nghị đổi gia sản với cây khế của người em.)

4. He filled a very large bag and all his pockets with gold.

(Người anh bỏ đầy vàng vào một túi thật lớn và những túi quần áo trên người.)

5. He was dropped by the eagle into the sea.

(Người anh bị thả rơi xuống biển bởi con đại bàng.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Now complete the details of the table.

(Hoàn thành những chi tiết của truyện ngụ ngôn.)

Main characters

Character 1: The younger brother. He is kind and honest.
Character 2: The elder brother. He is (1)              .
Characters 3: The eagle. It is grateful.

Plot: beginning

Once upon a (2)              , there was a rich man living in a village.

Plot: middle

The man left his two sons a (3)              but the elder brother gave his brother only a starfruit tree. An eagle came and ate the fruit. It repaid the younger brother by taking him to a place of (4)              . He brought home some gold and became very rich. The elder brother (5)              his fortune for his brother’s tree. The eagle helped the elder brother take gold.

Plot: end

As the eagle was flying back, the load was too heavy. The eagle got tired and (6)              the elder brother into the sea.

Lời giải chi tiết:

1. greedy

2. time

3. fortune

4. gold

5. swapped

6. dropped

 

Main characters

(Những nhân vật chính)

Character 1: The younger brother. He is kind and honest.

(Nhân vật 1: người em. Anh ấy tốt bụng và thật thà.)
Character 2: The elder brother. He is greedy.

(Nhân vật 2: người anh. Anh ấy tham lam.)

Characters 3: The eagle. It is grateful.

(Nhân vật 3: con đại bàng. Nó biết ơn.)

Plot: beginning

(Cốt truyện: lúc đầu)

Once upon a time, there was a rich man living in a village.

(Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông giàu có sống trong một ngôi làng.)

Plot: middle

(Cốt truyện: giữa)

The man left his two sons a fortune but the elder brother gave his brother only a starfruit tree. An eagle came and ate the fruit. It repaid the younger brother by taking him to a place of gold. He brought home some gold and became very rich. The elder brother swapped his fortune for his brother’s tree. The eagle helped the elder brother take gold.

(Người đàn ông để lại 2 người con một gia sản nhưng người anh chỉ cho người em một cây khế. Một con đại bàng đến và ăn trái. Nó trả ơn người em bằng việc dẫn người em đến nơi có vàng. Người em mang về nhà ít vàng và trở nên giàu có. Người anh đổi gia sản lấy cái cây của người em. Con đại bàng giúp người anh lấy vàng.)

Plot: end

(Cốt truyện: cuối)

As the eagle was flying back, the load was too heavy. The eagle got tired and dropped the elder brother into the sea.

(Khi con đại bàng bay về, túi vàng quá nặng. Con đại bàng mệt và thả rơi người anh xuống biển.)

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Read the story summaries below. Decide which story you would like to read.

(Đọc tóm tắt truyện bên dướỉ. Miêu tả truyện nào mà em thích đọc.)

Title: Saint Giong

Genre: legend

Main characters: Thanh Giong

Plot: Thanh Giong lived in the village of Phu Dong. He was already three years old, but he couldn’t sit up or say any words. However, when the enemy invaded his country, he helped Emperor Hung Vuong the Sixth defeat the enemy and save the country. He flew to heaven and became a Saint. 

Title: The Tortoise and the Hare

Genre: fable

Main characters: a hare and a tortoise

Plot: The hare always boasted about how fast he could run. The tortoise challenged him to a race. The hare soon left the tortoise behind. The hare believed that he would win, and he stopped to take a nap. When he woke up, he found that the tortoise arrived before him.

Title: Chung Cakes, Day Cakes

Genre: folk tale

Main characters: Prince Tiet Lieu, his wife, and Emperor Hung Vuong

Plot: Emperor Hung Vuong announced that the prince who made the most delicious food would become the new emperor. Prince Tiet Lieu and his wife pleased the emperor by creating two types of rice cakes that represented Heaven and Earth. Emperor Hung Vuong made Tiet Lieu the new emperor.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Tựa đề: Thánh Gióng

Thể loại: Truyền thuyết

Nhân vật chính: Thánh Gióng

Cốt truyện: Thánh Gióng sống trong ngôi làng Phù Đổng. Khi thánh Gióng chỉ mới 3 tuổi, nhưng ông không thể ngồi dậy hoặc nói lời nào. Tuy nhiên, khi kẻ thù xâm lược nước ta, ông đã giúp vua Hùng Vương thứ 6 đánh bại kẻ thù và cứu nước. Ông ấy bay về trời và trở thành thánh.

Tựa đề: Rùa và Thỏ.

Thể loại: truyện ngụ ngôn

Nhân vật chính: một con thỏ và một con rùa

Cốt truyện: Con thỏ luôn khoác loác chạy nhanh hơn rùa. Rùa thách thỏ chạy đua. Thỏ nhanh chóng bỏ xa rùa phía sau. Thỏ tin rằng nó sẽ thắng và nó ngừng lại để ngủ một giấc. Khi thỏ tỉnh dậy nó thấy rùa đã đến đích trước nó.

Tựa đề: Bánh Chưng Bánh Dày

Thể loại: truyện cổ tích

Nhân vật chính: Hoàng tử Tiết Liêu, vợ anh ấy và Vua Hùng Vương.

Cốt truyện: Vua Hùng thông báo rằng hoàng tử nào làm được món ăn ngon nhất sẽ trở thành vua mới. Hoàng tử Tiết Liêu và vợ anh ấy làm hài lòng nhà vua bằng cách tạo ra 2 loại bánh bằng gạo mà thể hiện cho Trời và Đất. Vua Hùng đã phong Tiết Liêu làm vua.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the stories.

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi vể các câu chuyện.)

Example: (Ví dụ:)

A: I want to read Saint Giong. 

(Mình muốn đọc truyện Thánh Gióng.)

B: What kind of story is it? 

(Nó là truyện gì?)

A: It’s a legend. 

(Nó là truyền thuyết.)

B: Who are the main characters in it?

(Nhân vật chính trong đó là ai?)

Lời giải chi tiết:

A: I want to read Saint Giong.

(Mình muốn đọc truyện Thánh Gióng.)

B: What kind of story is it?

(Đó là thể loại truyện gì?)

A: It’s a legend.

(Đó là một câu chuyện truyền thuyết.)

B: Who are the main characters in it?

(Nhân vật chính trong câu chuyện là những ai?)

A: Thanh Giong is the main character.

(Thánh Gióng là nhân vật chính.)

B: What is the story about?

(Câu chuyện kể về điều gì?)

A: It's about Thanh Giong. He couldn't sit up or say any words although he was already three years old. However, when his country was invaded, he defeated the enemy and saved the country. Then he flew to heaven and became a Saint.

(Truyện kể về Thánh Gióng. Ông không thể ngồi dậy hay nói được lời nào dù đã 3 tuổi. Tuy nhiên, khi đất nước bị xâm lăng, cậu đã đánh bại kẻ thù và cứu nước. Ông bay lên trời và trở thành thánh.)

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. GAME: WHO AM I?

(Trò chơi: Tôi là ai?)

Work in groups. One student imagines he/she is a character in a story in 4. The others can ask three Yes/ No questions to guess which character he/ she is.

(Làm theo nhóm. Một học sinh tưởng tượng cậu ấy/ cô ấy là một nhân vật trong truyện trong phần 4. Những người khác có thể hỏi.)

Lời giải chi tiết:

- Are you evil?

(Bạn có độc ác không?)

- Do you live in a castle?

(Bạn có ở trong lâu đài không?)

- Do you have long hair?

(Bạn có tóc dài không?)

- Are you an animal?

(Có phải bạn là một con vật không?)

- Are you a prince?

(Có phải bạn là một chàng hoàng tử không?)

- Are you a saint?

(Có phải bạn là một vị thánh không?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


Bình chọn:
4.5 trên 311 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.