Project - trang 15 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới


The runner who gets to the final destination firstly will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

Đề bài

JOIN OUR LEISURE ACTIVITY

(THAM GIA HOẠT ĐỘNG THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI)

In a small group decide on a leisure activity that you would like to organise. It could be a team sport, or a craft-making activity. Plan a poster advertising your activity. Include the following on your poster:

(Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch một tờ áp phích quảng cáo hoạt động của bạn. Bao gồm những phần sau trong áp phích)

- Explain the activity and include some pictures

(Giải thích hoạt động và kèm vài bức hình)

- Explain why this activity is fun /exciting/ interesting

(Giải thích tại sao hoạt dộng này vui / thú vị / hào hứng)

- Give information about the meeting time and place

(Đưa thông tin về thời gian và nơi họp)

- Tell classmates what they should bring to do the activity

(Nói với bạn học những gì họ cần mang đến hoạt động)

Use the poster to present the activity to the rest of the class. See how many classmates will sign up to your activity.

(Sử dụng áp phích để giới thiệu hoạt động cho các bạn còn lại trong lớp. Xem có bao nhiêu bạn cùng lớp sẽ đăng ký hoạt động của bạn.)

Lời giải chi tiết

 

We will hold a marathon actitivity to celebrate Teachers’ Day next Sunday. The activity is a team sport with many students. They can join as a runner or they can come to cheer the runner. The activity will need about 50 runners and take part in school yard. The runners must run 5 grounds of school yard to finish their running.

The runner who gets to the final destination firstly will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

Tạm dịch:

Chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động marathon để mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vào Chủ nhật tuần sau. Hoạt động là một môn thể thao tập thể với nhiều học sinh tham gia. Họ có thể tham gia như một người chạy hoặc họ có thể đến để cổ vũ những người chạy. Hoạt động sẽ cần 50 người chạy và được diễn ra ở trong sân trường. Người chạy phải chạy 5 vòng sân trường để hoàn thành bài chạy.

Người chạy đến điểm đích đầu tiền sẽ nhận được giải thưởng. Vậy những gì họ cần làm làm là  đăng ký ở đây, chuẩn bị giày chạy và chạy thôi.


Bình chọn:
4.5 trên 187 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí