Skills 2 trang 45 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới


Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the picture. What tradition do you think this is? Share your ideas with a partner.

(Nhìn vào hình. Bạn nghĩ đây là truyền thống nào? Chia sẻ những ý kiến của em với bạn học.)

Lời giải chi tiết:

I think it is Xoe dance.

(Tôi nghĩ nó là điệu múa xòe.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Listen to Mai's presentation and complete the table with no more than three words from the recording.

(Nghe bài thuyết trình của Mai và hoàn thành bảng với không hơn 3 từ từ bài nghe.)

What is the tradition?

The xoe dance

What does the dance express?

Working life and wishes for a (1)_______

Where do people perform xoe?

Public and (2)_______

How many xoe dance forms are there?

More than (3)_______

What is the most popular form?

(4)_______

Why is it the most popular?

It expresses (5)_______

How do people perform it?

Make a circle around the (6)_______and dance to (7)_______

Why should they continue this tradition?

It reflects Thai (8)_______

Phương pháp giải:

Audio Script:

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.

The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.

Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

Dịch bài nghe:

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống của dân tộc Thái tại Việt Nam. Người Thái đã theo truyền thống tâm linh này qua nhiều thế hệ.

Các điệu múa xòe thể hiện cuộc sống và mong muốn làm việc của mọi người cho một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. Nó được thực hiện trong cả các cuộc tụ tập công cộng và cá nhận như lễ kỷ niệm, lễ hội hoặc đoàn tụ gia đình.

Múa xòe có hơn 30 hình thức dựa trên sáu hình thức cổ xưa. Các hình thức phổ biến nhất là xòe vòng hoặc 'nhảy vòng tròn' vì nó thể hiện sự bình đẳng xã hội. Mọi người, trẻ hay già, cùng chung tay tạo vòng tròn quanh ngọn lửa và nhảy theo âm nhạc. Bên cạnh các vòng tròn , có những điệu múa với nón hình nón, quạt giấy hoặc chiếc khăn.

Người già nói rằng họ không nên phá vỡ với truyền thống này bởi vì nó phản ánh văn hóa Thái và lối sống. Như một bài hát dân gian Thái Lan, không có điệu múa xòe, cây lúa sẽ không phát triển và mọi người sẽ không kết hôn.

Lời giải chi tiết:

(1) happy and wealthy

(2) private gatherings

(3) 30

(4) the circle dance

(5) social

(6) fire

(7) the music

(8) culture and lifestyle

 

What is the tradition?

(Nó là truyền thống gì?)

The xoe dance

(Điệu múa xòe)

What does the dance express?

(Điệu múa thể hiện điều gì?)

Working life and wishes for a happy and wealthy life

(cuộc sống làm việc và những ước mơ về cuộc sống hạnh phú và sung túc)

Where do people perform xoe?

(Người ta trình diễn múa Xòe ở đâu?)

Public and private gatherings 

(buổi tụ họp công cộng hoặc cá nhân)

How many xoe dance forms are there?

(Có bao nhiêu hình thức múa xòe?)

More than 30

(Hơn 30)

What is the most popular form?

(Hình thức múa phổ biến là gi?)

the circle dance

(Múa vòng tròn)

Why is it the most popular?

(Tại sao nó là hình thức múa phổ biến?)

It expresses social unity

(Nó thể hiện sự đoàn kết xã hội)

How do people perform it?

(Người ta trình diễn nó như thế nào?)

Make a circle around the fire and dance to the music

(Làm một vòng tròn quanh đống lửa và múa theo điệu nhạc)

Why should they continue this tradition?

(Tại sao họ tiếp tục truyền thống của họ?)

It reflects Thai culture and lifestyle

(Nó phản ánh văn hóa và phong cách sống của người Thái)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen again and tick () true (T) or false (F).

(Nghe lại và chọn đúng (T) hoặc sai (F).)

 

T

F

1. The xoe dance is a spiritual tradition of Thai ethnic people.

 

 

2. There are 16 ancient forms of xoe.

 

 

3. Only young people perform the circle dance.

 

 

4. Dances with conical hats, paper fans or scarves are some forms of xoe.

 

 

5. The importance of xoe is expressed in an old Thai song.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. T

(Điệu múa xòe là một truyền thống tinh thần của người dân tộc Thái. => Đúng)

2. F

(Có 16 hình thức múa xòe cổ truyền. => Sai)

3. F

(Chỉ những người trẻ mới thực hiện múa vòng tròn. => Sai)

4. T

(Những điệu múa với nón lá, quạt giấy hoặc khăn là vài hình thức của múa xòe. => Đúng) 

5. T

(Tầm quan trọng của múa xòe được thể hiện trong bài hát Thái cổ. => Đúng)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given.

(Làm theo cặp. Đọc về một điệu múa Nhật Bản truyển thống. Hoàn thành câu, sử dụng thông tin được cho.)

Example:

The Obon dance is a traditional Japanese dance.

(Ubon là điệu múa truyền thống của người Nhật.)

What's the tradition?

The Obon dance

What does the dance express?

People honouring their ancestors

When do people perform the Obon dance?

Obon festival, in mid- August in many regions of Japan and in mid-July in other regions

How many Obon dance forms are there?

Different forms in different regions

What is the most typical form?

Circle dance

How do people perform it?

Make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise

Why should they continue this tradition?

One of the most important traditions; lots of people come back to reunite with their families during the Obon festival


Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Truyền thống là gì?

Vũ điệu Obon

Bài múa thể hiện điều gì?

Mọi người thể hiện sự tôn kính tổ tiên của họ

Khi nào mọi người biểu diễn vũ điệu Obon?

Lễ hội Obon, vào giữa tháng 8 ở nhiều vùng của Nhật Bản và vào giữa tháng 7 ở các vùng khác

Vũ điệu Ubon có bao nhiêu hình thức?

Các hình thức khác nhau ở các vùng khác nhau

Hình thức tiêu biểu nhất là gì?

Múa vòng tròn

Mọi người biểu diễn nó thế nào để nó?

Tạo một vòng tròn xung quanh yagura, một sân khấu bằng gỗ cao; một số vũ công di chuyển theo chiều kim đồng hồ và một số ngược chiều kim đồng hồ

Tại sao họ nên tiếp tục truyền thống này?

Một trong những truyền thống quan trọng nhất; rất nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình trong lễ hội Obon

Lời giải chi tiết:

The Obon dance is a traditional Japanese dance. People have the honour of their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions. There are many forms in different regions. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. A lot of people come back to reunite with their families during the Obon festival.

Tạm dịch:

Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống Nhật Bản. Người ta có sự tôn kính đôi với tổ tiên của họ. Lễ hội Obon diễn ra vào giữa tháng 8 ở nhiều nơi trên nước Nhật và vào giữa tháng 7 ở những khu vực khác. Có nhiều hình thức múa ở những khu vực khác nhau. Hình thức tiêu biểu nhất là múa vòng tròn. Người ta làm thành một vòng tròn quanli một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ và vài người di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đây là những truyền thống quan trọng nhất. Nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình họ trong suốt lễ hội Obon.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditiond and have chosen to write about the Obon dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentence.

(Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.)

There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. ___________________

Lời giải chi tiết:

There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival takes place in mid-August in many regions of Japan. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order to perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. I really like this dance.

Tạm dịch:

Có một truyền thống ở Nhật Bản đó là người ta biểu diễn điệu múa Obon trong suốt lễ hội Obon. Lễ hội diễn ra vào tháng 8 ở nhiều vùng Nhật Bản. Có nhiều hình thức múa Obon khác nhau ở nhiều vùng khác nhau. Để trình diễn nó, người ta làm thành một vòng tròn quanh một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ, và vài người ngược chiều kim đồng hồ. tôi thật sự rất thích điệu múa này.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas.

(Khi em hoàn thành, trao đổi công việc của em với bạn học. Họ có thêm gì khác không? Em có thấy lỗi nào trong bài họ không? Chia sẻ ý kiến của em.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


Bình chọn:
4.6 trên 411 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.