Tiếng Anh lớp 8 Mới

Unit 3: Peoples of Viet Nam - Các dân tộc Việt Nam

Looking Back trang 34 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.2 trên 247 phiếu

5. Fill each gap with a, an, or the to complete the passage. (Điền mỗi chỗ trống với a, an hoặc the để hoàn thành đoạn văn.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the sentences with the words/ phrases from the box.

(Hoàn thành các câu với những cụm từ trong khung.)

Hướng dẫn giải:

1. cultural groups

Tạm dịch: Bảo tàng Dân tộc học, bạn có thể thấy nhiều cách sống của những nhóm văn hóa khác nhau ở nước bạn.

2. communal, activities

Tạm dịch: Ở mỗi làng người Ba Na, có một ngôi nhà rông, nơi mà những hoạt động cộng đồng được tổ chức.

3. costumes, diverse

Tạm dịch: Phụ nữ trẻ của mỗi nhóm dân tộc ở Việt Nam có tính cách riêng của họ và trang phụ riêng tạo nên vẻ đẹp của 54 nhóm dân tộc đa dạng và thu hút hơn.

4. ethnic   

Tạm dịch:Nhiều trường học đặc biệt được xây dựng để cải thiện tiêu chuẩn giáo dục của nhóm dân tộc.

           

5. unique

Tạm dịch:Mặc dù những nhóm dân tộc có văn hóa độc đáo riêng của họ, họ đã thành lập những quan hệ tốt và sự hợp tác tốt với nhau.

Bài 2

Task 2. Use the correct form of the words in brackets to finish the sentences.

(Sử dng hình thức đúng của từ trong ngoặc đơn để hoàn thành câu)

Hướng dẫn giải:

1. cutural

Giải thích: 

Đằng sau là 1 danh từ ==>cần 1 tính từ để bổ nghĩa

Tạm dịch:Mọi nơi trên đất nước chúng ta đều có thể tìm được những yếu tố về những giá trị văn hóa của những nhóm dân tộc khác.

2. peaceful

Giải thích: Đằng trước là động từ to be + adj +and ==> cần 1 tính từ

Tạm dịch:Những dân tộc của Việt Nam thì phong phú nhưng rất yên bình.

3. richness

Giải thích: đằng trước có mạo từ xác định the ==> cần 1 danh từ 

Tạm dịch:Dân tộc Mường ở Hòa Bình nổi tiếng vì phong phú về văn chương dân gian và những bài hát truyền thống.

4. diversity

Giải thích: đằng trước có mạo từ xác định the ==> cần 1 danh từ 

Tạm dịch:Triển lãm ở bảo tàng thể hiện sự đa dạng về những nhóm văn hóa khác nhau.

5. traditional

Giải thích: Đằng sau là 1 danh từ ==>cần 1 tính từ để bổ nghĩa

Tạm dịch:Dân tộc Raglai có một nhạc cụ truyền thống làm bằng tre gọi là Chapi.

Bài 3

Task 3. Make questions for the underlined parts in the passage.

(Đặt câu hỏi cho những phần gạch dưới trong đoạn văn.)

Hướng dẫn giải:

1. What are these houses built on?

- Columns and beams. 

Tạm dịch: 

Những nhà này được xây trên đâu?

- Cột và cây xà.

2. Where is the entrance? 

- On the side. 

Tạm dịch: 

Cổng vào ở đâu?

- Bên cạnh.

3. Which house is the largest, tallest and most elaborate building in the village?

- The communal house. 

Tạm dịch: 

Nhà nào là tòa nhà lớn nhất, cao nhất và công phu nhất trong làng.

- Nhà rông.

4. What is it used for?

- For village meetings, receiving guests, or as a place of worship, and village festivities. 

Tạm dịch: 

Nó được dùng làm gì?

- Để làm nơi hội họp cho làng, đón khách hoặc như là nơi thờ cúng, và những hoạt động lễ hội trong làng.

5. Who can sleep in this house? 

-  Single men.

Tạm dịch: 

 Ai có thể ngủ trong nhà này?

-  Đàn ông độc thân.

Tạm dịch:

Hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên sống trong các nhà sàn. Những ngôi nhà này được xây dựng trên cột và dầm. Chúng có hai hoặc bốn mái nhà, và một số có đồ trang trí trên các đỉnh và hai bên. Lối vào nằm bên cạnh.
Ngôi nhà chung thường là tòa nhà lớn nhất, cao nhất và phức tạp nhất trong làng. Nó được sử dụng cho các cuộc họp làng, tiếp khách, hoặc như một nơi thờ phượng, và lễ hội làng. Người đàn ông độc thân có thể ngủ trong ngôi nhà này.

Bài 4

Task 4. Each sentence has an error. Find and correct it.

(Mỗi câu có một lỗi. Tìm và sửa nó.)

Hướng dẫn giải:

1. a ⟶the

Tạm dịch:Họ du lịch đến thị trấn gần nhất để đi mua sắm.

2. a ⟶ the

Tạm dịch:Vài trẻ em dân tộc thiểu số trong khu vực này đang học ở trường nội trú trong thành phố.

3. an ⟶ the

Tạm dịch:. Mặc dù họ nói những ngôn ngữ khác nhau, những nhóm dân tộc trong khu vực này sống gần nhau.

4. the semi-nomadic life ⟶ a semi-nomadic life

Tạm dịch:Trong quá khứ, vài nhóm dân tộc sống cuộc sống bán du mục.

5. an ⟶ the

Tạm dịch:Tất cả dân tộc của Việt Nam có quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực.

 

Bài 5

Task 5. Fill each gap with a, an, or the to complete the passage.

(Điền mỗi chỗ trống với a, an hoặc the để hoàn thành đoạn văn.)

Hướng dẫn giải:

1. an           2. a             3. the

4. the          5. the           6. the

Tạm dịch:

Nếu bạn ở Hà Nội và bạn muốn có một cái nhìn tổng quan về những nhóm dân tộc của Việt Nam, bạn nên đến bảo tàng Dân tộc học. Nó nằm ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận cầu Giấy. Bảo tàng là một trung tâm giá trị cho việc triển lãm và bảo tồn những di sản văn hóa của 54 nhóm dân tộc trong cả nước. Có hàng ngàn vật thể và hình ảnh thể hiện cách sống và những hoạt động sáng tạo của các dân tộc. Hơn nữa, những nhà tiêu biểu này được lấy từ bản gốc và được xây lại trong vườn bảo tàng. Những kiểu nhà này làm theo kiến trúc truyền thống của dân tộc thiểu số. Bảo tàng cũng có nhiều thông tin về tất cả dân tộc khác nhau ở Việt Nam.

Bài 6

Task 6. GAME: CULTURAL KNOWLEDGE CHALLENGE

(Trò chơi: Thử thách hiểu biết văn hóa)

Work in pairs. See how much you can remember about the cultural groups of Viet Nam. Take turns to ask each other questions about the topic. The person asking can look at the book. The first person to get five correct answers is the winner. 

(Làm theo cặp. Xem em có thể nhớ bao nhiêu về những nhóm văn hóa của Việt Nam. Lần lượt hỏi nhau những câu hỏi về chủ đề. Người hỏi có thể xem sách. Người đầu tiên có 5 câu trả lời đúng là người chiến thắng.)

Hướng dẫn giải:

A: Are you ready?

B: Yes.

A: What is the population of the largest ethnic group?

B: About 74 million. It’s the Viet or Kinh.

A: Very good! Your turn.

B: OK. What is the population of the smallest group?

A: I think it’s the Odu group.

B: Exactly!

A: So how many ethnic groups do our country have?

B: 54 ethnic groups.

A: Right!

B: And Where is the Museum of Ethology?

A: It’s in Ha Noi.

Tạm dịch:

A. Bạn sẵn sàng chưa?

B: Rồi.

A: Dân số của nhóm dân tộc lớn nhất là gì?

B: Khoảng 74 triệu. Là người Việt (người Kinh).

A: Đúng. Nhóm dân tộc nhỏ nhất là gì?

B: Tôi nghĩ là nhóm Ơ Đu.

A: Chính xác!

B: Vậy nước ta có bao nhiêu nhóm dân tộc?

A. 54 nhóm dân tộc.

B: Đúng!

A: Và Bảo tàng Dân tộc học ở đâu?

B: Nó ở Hà Nội.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours

Xem chi tiết
Skills 2 trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice. (Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.)

Xem chi tiết
Skills 1 trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete each sentence, using a word from the text. (Hoàn thành mỗi câu, sử dụng một từ từ bài văn.)

Xem chi tiết
Communication trang 31 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication trang 31 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more?

Xem chi tiết
Skills 2 trang 13 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 trang 13 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tưởng tượng rằng em đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong khu vực em. Một trong các bạn viết về nguyên nhân và những người khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.

Xem chi tiết
Getting started trang 16 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started trang 16 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Để chuẩn bị cho bài này thật tốt, các em nên tìm hiểu thêm một số quốc gia nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính (tiếng mẹ đẻ).

Xem chi tiết
A Closser Look 1 trang 18 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closser Look 1 trang 18 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Viết tên cho những người thuộc những nơi sau. Sau đó nghe và lặp lại các từ.

Xem chi tiết
Looking Back trang 14 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back trang 14 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tôi sống ở ngoại ô thành phố ở Việt Nam. Cách đây 3 năm, xóm tôi rất sạch sẽ và xinh đẹp, với cánh đồng lúa và cây xanh.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay