Project trang 35 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới


Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. These are activities aiming to provide aid for victims of natural disasters. Write a phrase to describe each picture.

(Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.)

Lời giải chi tiết:

1. providing food, medical aid supplies.

(cung cấp thực phẩm, thiết bị trợ cấp y tế)

2. clearing up debris

(dọn dẹp mảnh vụn)  

3. freeing trapped people

(cứu người bị kẹt)

4. setting up temporary accommodation for the victims of a disaster

(lập chỗ ở tạm thời cho những nạn nhân của một thảm họa) 

5. repairing houses/ buildings

(sửa chữa nhà cửa / tòa nhà) 

6. evacuating the village /town... to a safe place

(sơ tán đến nơi an toàn)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in groups. Imagine you are members of a volunteer team who are going to provide aid for the victims of a natural disaster. Work out a plan for your team. 

(Làm theo nhóm, tưởng tượng em là thành viên của đội tình nguyện mà sẽ cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên. Vạch ra kế hoạch cho đội em.)

Lời giải chi tiết:

Organize a school fundraiser

Talk with your teacher or school administrators about starting school-based activities to raise money or supplies.

Organize a community event

Talk to your local community center (like the YMCA) about organizing a walk, run, bake sale, or other activity to raise money.

Donate clothes, food, or other items

Check with your local community center to find out whether you can drop off donations or if there's another way you can contribute. (Again, it's a good idea to check with the organizations listed above to be sure they need the things you plan to send.)

Tạm dịch: 

Tổ chức gây quỹ trường

Nói chuyện với giáo viên hoặc quản trị viên của trường về việc bắt đầu các hoạt động tại trường để quyên tiền hoặc đồ dùng.

Tổ chức một sự kiện cộng đồng

Nói chuyện với cộng đồng địa phương (như YMCA) về việc tổ chức đi bộ, chạy, bán bánh hoặc hoạt động khác để quyên tiền.

Quyên góp quần áo, thực phẩm hoặc các mặt hàng khác

Kiểm tra với trung tâm cộng đồng địa phương để tìm hiểu xem bạn có thể bỏ quyên góp hay không nếu bạn có thể đóng góp theo cách khác.

(Một lần nữa, nên kiểm tra với các tổ chức được liệt kê ở trên để chắc chắn rằng họ cần những thứ bạn dự định gửi.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Share your plan with other groups. Vote for the best plan.

(Chia sẻ kế hoạch của em với các nhóm. Bầu ra kế hoạch hay nhất.) 


Bình chọn:
3.9 trên 85 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí