Tiếng Anh lớp 8 Mới Đề kiểm tra 15p kì 1 – Có đáp án và lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

I. Choose the best answer.

1. How much ________do you want?

A. bananas                  B. eggs              C. candies                    D. sugar

2. The children sang _______during the trip.

A. happily                   B. happiness        C. unhappy                  D. happy

3. Tomorrow the director will have a meeting _________8:00 am to 10:00 am.

A. between                  B. from              C. among                    D. in

4. The doctor advised me _________jogging every morning.

A. went                       B. go                  C. to go                      D. going

5. My students enjoy ________English very much.

A. learn                       B. learnt              C. learning                 D. to learn

6. We will start our trip ________6 o’clock _________the morning.

A. in / in                      B. at / in              C. in / at                    D. at / at

7. He said he __________come back later.

A. will be                    B. will                     C. would be               D. would

8. We __________anything from James since we left school.

A. haven’t heard         B. heard                  C. don’t hear              D. didn’t hear

 

II. Put the words in the correct order to make meaningful sentences.

9. look / does / she / what / like?

=> ___________________________________________________

10. is / me/ than / Mai / easy-going / more.

=> ___________________________________________________

11. Math / to / They / study / prefer.

=> ___________________________________________________

12. time / I / most / my / with / spend / of / Hoa

=> ___________________________________________________

Lời giải chi tiết

Question 1. D

Question 5. C

Question 2. A

Question 6. B

Question 3. B

Question 7. C

Question 4. C

Question 8. A

Question 9. What does she look like?

Question 10. Mai is more easy-going than me.

Question 11. They prefer to study Math.

Question 12. I spend most of time with Hoa.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài