Skills 1 trang 12 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới


2. Read the text and choose the correct answer. (Đọc bài văn và chọn câu trả lời đúng.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. What are the benefits of using computers or mobile phones for leisure activities? What are the harmful things it may bring us?

(Những lợỉ ích của việc sử dụng máy vi tính và điện thoại di động cho hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Điều có hại mà nó mang đến là gì?)

Lời giải chi tiết:

- The beneíìts: search for useful information, play funny games, watch video. 

(Lợi ích: tìm những thông tin hữu ích, chơi những trò chơi vui nhộn, xem video.)

- Harmful things: bad for eyes, be addicted, learn bad things easily. 

(Điều có hại: không tốt cho mắt, bị nghiện, học những điều xấu dễ dàng.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Read the text and choose the correct answer.

(Đọc bài văn và chọn câu trả lời đúng.)

THE 'NET GENERATION'

Quang is watering his garden and can't wait to pick the ripe fruit. He spends most of his spare time looking after the garden. Sounds great, doesn't it? But his garden is a virtual one!

In today's world, teenagers rely on technology more than in the past. This can be a problem because using computers too much may have harmful effects on both their minds and bodies. They prefer watching TV and playing computer games to reading books, perhaps because they don't have to think and imagine as much. They don't join clubs or have hobbies and they don't play sports. They sit in front of the computer all the time. They don't get out of the house, even for a walk. They are in a world that doesn't exist.

While Quang now knows the names of many plants, and his English seems to be improving as he chats with his gaming friends' from all over the world, his parents are getting worried. They want him to get out more. They are even thinking of banning him from using the computer.

1. The text is about                            .

A. teenagers' leisure time in the past

B. teenagers' leisure time in the present

C. adults' leisure time in the present

2. The text discusses                                       .

A. the positive side of using technology in your free time

B. the negative side of using technology in your free time

C. both A and B

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Quang đang tưới nước cho vườn của cậu ấy và rất mong chờ được hái trái chín. Cậu ấy dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc mảnh vườn này. Nghe thật tuyệt phải không? Nhưng khu vườn cậu ấy là khu vườn ảo!

Trong thế giới ngày nay, các thanh niên lệ thuộc vào công nghệ nhiều hơn trong quá khứ. Điều này có thể là một vấn đề bởi vì sử dụng máy vi tính quá nhiều có thể gây tác động xấu đến đầu óc và cơ thể.

Chúng thích xem ti vi và chơi trò chơi vi tính hơn là đọc sách. Có lẽ bởi vì chúng không phải suy nghĩ và tưởng tượng quá nhiều. Chúng không tham gia những câu lạc bộ và có những sở thích và không thích chơi thể thao. Chúng ngồi trước vi tính suốt. Chúng không ra khỏi nhà. Thậm chí là đi bộ. Chúng ở.trong một thế giới không tồn tại (thế giới ảo).

Trong khi Quang bây giờ biết tên của nhiều loại cây và tiếng Anh của anh ấy dường như cải thiện vì anh ấy trò chuyện với những người bạn cùng chơi trên khắp thế giới, ba mẹ cậu ấy vẫn lo lắng. Họ muốn cậu ấy ra ngoài nhiều hơn. Họ thậm chí nghĩ đến việc cấm cậu ấy sử dụng vi tính.

1. Đoạn văn nói về ________________________________.

A. thời gian giải trí của thanh thiếu niên trong quá khứ

B. thời gian giải trí của thanh thiếu niên trong hiện tại

C. thời gian thư giãn của người lớn trong hiện tại

2. Đoạn văn thảo luận về ________________________________.

A. mặt tích cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn

B. mặt tiêu cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn

C. cả A và B

Lời giải chi tiết:

1. B 

The text is about teenagers' leisure time in the present

(Đoạn văn nói về thời gian giải trí của thanh thiếu niên trong hiện tại.)

2. C

The text discusses the positive side of using technology in your free time and the negative side of using technology in your free time.

(Đoạn văn thảo luận về mặt tích cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn và mặt tiêu cực của việc sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh của bạn.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Write the questions for the answers based on information from the text.

(Viết những câu hỏi cho những câu trả lời dựa theo thông tin từ bài văn.)

1. __________________________________ ?

No, it isn’t real. It is a computer game.

(Không, nó không có thật. Nó là một trò chơi vi tính.)

2. __________________________________ ?

It can harm both the mind and the body.

(Nó có thể gây hại cho đầu óc và cơ thể.)

3. __________________________________ ?

They don’t go out but just sit in front of the computer all the time.

(Chúng không ra ngoài mà chỉ ngồi trước vi tính suốt ngày.)

4. __________________________________ ?

Quang knows the names of many plants, and his English seems to be improving.

(Quang biết tên của nhiều loại cây và tiếng Anh của cậu ấy dường như được cải thiện.)

Lời giải chi tiết:

1. Is Quang’s garden real? 

(Khu vườn của Quang có thật không?)

2. What is the problem with using technology in your free time? 

(Cái gì là vấn đề với việc sử dụng cống nghệ trong thời gian rảnh của bạn?)

3. What leisure activities do teenagers do these days? 

(Những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi nào mà thiếu niên làm trong những ngày nay?)

4. What is the benefits of using the computer? 

(Lợi ích của việc sử dụng máy vi tính là gì?)

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Quang and his parents are talking about how he should spend his free time. Decide which statements are from Quang and which are from his parents. 

(Quang và ba mẹ cậu ấy đang nói về cách mà cậu ấy nên trải qua thời gian rảnh. Quyết định câu nào từ Quang, câu nào từ ba mẹ cậu ấy.)

 

Quang

Quang's parents

1. Go out and play a sport. It's good for you!

 

 

2. Sitting for too long in front of the computer makes your eyes tired.

 

 

3. My English is much better because I surf the net.

 

 

4. I think computer games train my mind and my memory.

 

 

5. I've made lots of friends from the game network.

 

 

6. You see your real friends less and less.

 

 


Lời giải chi tiết:

 

Quang

Quang's parents

(Bố mẹ Quang)

1. Go out and play a sport. It's good for you!

(Hãy ra ngoài chơi thể thao nhé! Điều đó tốt cho con.)

 

2. Sitting for too long in front of the computer makes your eyes tired.

(Ngồi quá lâu trước màn hình máy tính làm con mỏi mắt đấy.)

 

3. My English is much better because I surf the net.

(Tiếng Anh của con tốt hơn vì con lướt mạng.)

 

4. I think computer games train my mind and my memory.

(Con nghĩ những trò chơi trên máy tính giúp con rèn luyện tinh thần và trí nhớ.)

 

5. I've made lots of friends from the game network.

(Con đã có nhiều bạn từ mạng lưới trò chơi máy tính.)

 

6. You see your real friends less and less.

(Con gặp các bạn ngoài thực tế càng lúc càng ít đi.)

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Role-play: WHAT'S THE SOLUTION? Quang, his parents, and his teacher are discussing the impacts of his using the computer. Play the following roles.

(Đóng vai: Giải pháp là gì? Quang, ba mẹ cậu ấy và giáo viên cậu ấy đang thảo luận những tác động của việc sử dụng máy vi tính. Đóng những vai sau.)

You are Quang. You want to persuade your parents of the benefits of using the computer.

You are Quang's parents. You want to let Quang know that using the computer too much can be harmful. You are thinking of completely banning him from using it.

You are Quang's teacher. You see both the negative and positive sides of using the computer. You offer a solution that can make both Quang and his parents happy.

Lời giải chi tiết:

Quang’s parents: We think that you should stop playing computer. It’s so harmful. You should get out and play sports.

(Ba mẹ nghĩ rằng con nên dừng chơi vi tính. Nó thật có hại. Con nên ra khỏi nhà và chơi thể thao.)

Quang: I think computer trains my mind and memory. My English is much better because I surf the net.

(Con nghĩ máy tính luyện đầu óc và trí nhớ của con. Tiếng Anh của con tốt hơn bởi vì con lướt net.)

Quang’s parents: You see your real friends less and less.

(Con gặp bạn bè thật ngày càng ít đi.)

Quang: I have made a lot of friends from the game network.

(Con đã kết bạn rất nhiều từ mạng lưới trò chơi.)

Teacher: I think that computer is also good for you, but you should not use it much. You should use it in limited time about 1-2 hours a day after you finish your homework. You should take up a new sport.

(Cô nghĩ rằng máy vi tính cũng tốt cho em, nhưng em không nên sử dụng nó nhiều. Em nên sử dụng nó trong thời gian giới hạn khoảng 1 đến 2 tiếng trong một ngày sau khi em hoàn thành bài tập về nhà. Em nên chơi một môn thể thao mới.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình chọn:
4.5 trên 666 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.