Giải bài 72 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát bảng thống kê lượng mưa tháng 01/2018 tại một số trạm dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

Trạm

Sơn La

Tuyên Quang

Huế

Nha Trang

Đà Lat

Lượng mưa (mm)

32,4

41,4

160,3

18,8

29,6

a) Lượng mưa ở nơi nào nhiều nhất? Lượng mưa ở nơi nào ít nhất?

b) Lượng mưa tại Huế lớn hơn lượng mưa tại Nha Trang bao nhiêu mi-li-mét?

c) Tổng lượng mưa tháng 01/2018 của các địa điểm trên là bao nhiêu mi-li-mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Quan sát dữ liệu trong bảng, so sánh các số thập phân.

b) Ta làm phép trừ lượng mưa ở Huế cho lượng mưa ở Nha Trang.

c) Tính tổng các số thập phân thể hiện lượng mưa của các địa điểm đó.

Lời giải chi tiết

a) Lượng mưa ở Huế nhiều nhất: 160,3 mm

Lượng mưa ở Nha Trang ít nhất: 18,8 mm

b) Lượng mưa tại Huế lớn hơn lượng mưa tại Nha Trang là:

\(160,3 - 18,8 = 141,5\)( mi-li-mét )

c) Tổng lượng mưa tháng 01/2018 của các địa điểm trên là:

\(32,4 + 41,4 + 160,3 + 18,8 + 29,6 = 282,5\) ( mi-li-mét)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu