Giải bài 71 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2019 của cả nước đạt 2,01 triệu ha, giảm 43,4 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2018 và giảm 100 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2017. Tính tổng diện tích gieo cấy vụ hè thu trong ba năm 2017, 2018, 2019 của cả nước (theo đơn vị: triệu ha).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2018

Bước 2: Tính diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2017

Lời giải chi tiết

Đổi: 2,01 triệu ha = 2010 nghìn ha

Diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2018 của cả nước là:

\(2010 + 43,4 = 2053,4\)( nghìn ha)

Diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2017 của cả nước là:

\(2010 + 100 = 2110\) (nghìn ha)

Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2018 của cả nước là:

\(2053,4 + 2110 + 2010 = 6173,4\) (nghìn ha)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu