Đề số 55 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 55 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán đề trắc nghiệm

Đề bài

Câu 1. Tập xác định của hàm số \(y = \tan x\) là:

A. \(R\backslash \left\{ 0 \right\}\)

B. \(R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)

C. R

D. \(R\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)

Câu 2. Điểm \(M\) trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức z. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Phần thức là 3 và phần ảo là -4.

B. Phần thực là -4 và phần ảo là 3i.

C. Phần thực là -4 và phần ảo là 3

D. Phần thực là 3 và phần ảo là -4i.

 

Câu 3. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ {a;b} \right]\) và cắt trục hoành tại điểm \(x = c\,\,\left( {a < c < b} \right)\) (như hình vẽ bên) Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = a;x = b\). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. \(S = \int\limits_a^c {f\left( x \right)dx}  - \int\limits_c^b {f\left( x \right)dx} \)            

B. \(S =  - \int\limits_a^c {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_c^b {f\left( x \right)dx} \)

C. \(S = \int\limits_a^c {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_c^b {f\left( x \right)dx} \)

D. \(S = \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} \)

 

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm \(A\left( {8;0;0} \right),B\left( {0;2;0} \right),C\left( {0;0; - 4} \right)\). Phương trình mặt phẳng \(\left( {ABC} \right)\) là:

A. \(x + 4y - 2z = 0\)

B. \(\dfrac{x}{4} + \dfrac{y}{1} + \dfrac{z}{{ - 2}} = 1\)

C. \(\dfrac{x}{8} + \dfrac{y}{2} + \dfrac{z}{{ - 4}} = 0\)

D. \(x + 4y - 2z - 8 = 0\)

Câu 5. Cho mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) đi qua \(M\left( {1; - 3;4} \right)\) và song song với mặt phẳng \(\left( \beta  \right):\,\,6x - 5y + z - 7 = 0\). Phương trình mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) là:

A. \(6x - 5y + z + 25 = 0\)

B. \(6x - 5y + z - 25 = 0\)

C. \(6x - 5y + z - 7 = 0\)

D. \(6x - 5y + z + 17 = 0\)

Câu 6. Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau :

 

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Giá trị cực đại của hàm số bằng 5.

B. Hàm số có đúng một cực trị.

C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 2.

D. Giá trị cực đại của hàm số bằng 2.

Câu 7. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như hình vẽ bên:

 

Số nghiệm của phương trình \(f\left( x \right) - 2 = 0\) là :

A. 0                             B. 1

C. 3                             D. 2

Câu 8. Cho mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) đi qua điểm \(M\left( {1; - 3;4} \right)\) và song song với mặt phẳng \(\left( \beta  \right):\,6x + 2y - z - 7 = 0\). Phương trình mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) là :

A. \(6x + 2y - z + 8 = 0\)

B. \(6x + 2y - z + 4 = 0\)

C. \(6x + 2y - z - 4 = 0\)

D. \(6x + 2y - z - 17 = 0\)

Câu 9. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = x + \sqrt {{x^2} + 1} \) tại điểm có hoành độ \(x = 0\) là :

A. \(y = x + 1\)

B. \(y = x + \sqrt 2 \)

C. \(y = x - 1\)

D. \(y = x - \sqrt 2 \)

Câu 10. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4a và chiều cao bằng 3a. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:

A. \(18\pi {a^2}\)

B. \(12\pi {a^2}\)

C. \(15\pi {a^2}\)

D. \(20\pi {a^2}\)

Câu 11. Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;2;3;4} \right\}\). Có bao nhiêu tập con của A có hai phần tử:

A. 6                             B. 12

C. 8                             D. 4

Câu 12. Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng \(\left\{ \begin{array}{l}x = 1 - 2t\\y = 3t\\z = 2 + t\end{array} \right.\) ?

A. \(\dfrac{{x + 1}}{{ - 2}} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{{z - 2}}{1}\)

B. \(\dfrac{{x - 1}}{1} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{{z + 2}}{2}\)                  

C. \(\dfrac{{x + 1}}{1} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{{z - 2}}{2}\)

D. \(\dfrac{{x - 1}}{{ - 2}} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{{z - 2}}{1}\)

Câu 13. Biết rằng tập nghiệm S của bất phương trình \(\log \left( { - {x^2} + 100x - 2400} \right) < 2\) có dạng \(S = \left( {a;b} \right)\backslash \left\{ {{x_0}} \right\}\). Giá trị của \(a + b - {x_0}\) bằng:

A. 100                         B. 30

C. 150                         D. 50

Câu 14. Giới hạn của hàm số \(\lim \dfrac{{3n + 1}}{{n - 2}}\) bằng:

A. \( - \dfrac{1}{2}\)

B. \( - \dfrac{3}{2}\)

C. \(3\)

D. 1

Câu 15. Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{{x^3} - 1}}{{x - 1}}\,\,khi\,\,x \ne 1\\2m + 1\,\,khi\,\,x = 1\end{array} \right.\). Giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại điểm \({x_0} = 1\) là:

A. \(m = 1\)

B. \(m = \dfrac{{ - 1}}{2}\)

C. \(m = 0\)

D. \(m = 2\)

Câu 16. Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất 0,7% mỗi tháng. Biết không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau môi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 100 triệu đồng? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và anh A không rút tiền ra.

A. 30 tháng

B. 33 tháng

C. 29 tháng

D. 28 tháng

Câu 17. Biết \(\int\limits_{\dfrac{1}{3}}^1 {\dfrac{{x - 5}}{{2x + 2}}dx}  = a + \ln b\) với a, b là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(a + b = \dfrac{9}{{30}}\)

B. \(ab = \dfrac{9}{8}\)

C. \(ab = \dfrac{8}{{81}}\)

D. \(a + b = \dfrac{7}{{24}}\)

Câu 18. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - x + 1} \right)\) tại điểm có hoành độ \(x = 1\)

A. \(y = x - 1\)

B. \(y = x + 1\)

C. \(y = x - 1 + \ln 3\)

D. \(y = x + 1 - \ln 3\)

Câu 19. Kí hiệu \({z_1},{z_2}\) là hai nghiệm phức của phương trình \({z^2} + z + 1 = 0\). Giá trị của biểu thức \(P = z_1^2 + z_2^2 + {z_1}{z_2}\) bằng:

A. \(P = 2\)

B. \(P =  - 1\)

C. \(P = 0\)

D. \(P = 1\)

Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi cạnh a, \(\widehat {ABC} = {60^0},\,\,SA \bot \left( {ABCD} \right),\,\,SA = \dfrac{{3a}}{2}\). Gọi O là tâm của hình thoi ABCD. Khoảng cách từ điểm O đến (SBC) bằng

A. \(\dfrac{{5a}}{4}\)

B. \(\dfrac{{3a}}{8}\)

C. \(\dfrac{{5a}}{8}\)          

D. \(\dfrac{{3a}}{4}\)

Câu 21. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(y' < 0\,\,\,\forall x \ne 2\)

B. \(y' < 0\,\,\,\forall x \ne 3\)

C. \(y' > 0\,\,\,\forall x \ne 3\)

D. \(y' > 0\,\,\,\forall x \ne 2\)

 

Câu 22. Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\left[ {1; + \infty } \right)\) và \(\int\limits_0^3 {f\left( {\sqrt {x + 1} } \right)dx}  = 8\). Tích phân \(I = \int\limits_1^2 {xf\left( x \right)dx} \) bằng:

A. \(I = 8\)

B. \(I = 4\)

C. \(I = 16\)

D. \(I = 2\)

Câu 23. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)?

A. \(y = {x^4} + 2{x^2} + 2\)

B. \(y = \dfrac{{x - 1}}{{2x + 1}}\)

C. \(y = {x^3} + x - 5\)

D. \(y = x + \tan x\)

Câu 24. Trong khai triển \({\left( {\dfrac{1}{{{x^3}}} + {x^5}} \right)^{12}}\) với \(x \ne 0\). Số hạng chứa \({x^4}\) là :

A. \(924{x^4}\)

B. \(792\)

C. \(792{x^4}\)

D. \(924\)

Câu 25. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng :

A. \(\dfrac{{\sqrt {14} {a^3}}}{2}\)

B. \(\dfrac{{\sqrt {14} {a^3}}}{6}\)

C. \(\dfrac{{\sqrt 2 {a^3}}}{6}\)

D. \(\dfrac{{\sqrt {11} {a^3}}}{{12}}\)

Câu 26. Cho \({\log _a}b = 2\) và \({\log _a}c = 3\). Giá trị của biểu thức \(P = {\log _a}\left( {\dfrac{{{b^2}}}{{{c^3}}}} \right)\) bằng :

A. \(\dfrac{4}{9}\)                             B. 36

C. -5                            D. 13

Câu 27. Cho hình trụ có chiều cao \(h = a\sqrt 3 \), bán kính đáy \(r = a\). Gọi \(O,O'\) lần lượt là tâm của hai đường tròn đáy. Trên hai đường tròn đáy lần lượt lấy hai điểm A, B sao cho hai dường thẳng AB và OO’ chéo nhau và góc giữa hai đường thẳng AB với OO’ bằng 300. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OO’ bằng :

A. \(a\sqrt 6 \)

B. \(\dfrac{{a\sqrt 6 }}{2}\)

C. \(a\sqrt 3 \)

D. \(\dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

Câu 28. Gọi n là số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x + 1}}{{{x^2} - 4x + 3}}\). Tìm n ?

A. \(n = 0\)

B. \(n = 3\)

C. \(n = 2\)

D. \(n = 1\)

Câu 29. Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh đi lao động trong đó có 2 học sinh nam ?

A. \(C_9^2.C_6^3\)

B. \(C_6^2 + C_9^3\)

C. \(C_6^2.C_9^3\)

D. \(A_6^2.A_9^3\)

Câu 30. Cho phương trình \({3^{2x + 5}} = {3^{x + 2}} + 2\). Khi đặt \(t = {3^{x + 1}}\), phương trình đã cho trở thành phương trình nào trong các phương trình dưới đây?

A. \(81{t^2} - 3t - 2 = 0\)

B. \(3{t^2} - t - 2 = 0\)                       

C. \(27{t^2} - 3t - 2 = 0\)

D. \(27{t^2} + 3t - 2 = 0\)

Câu 31. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng \(\left( P \right):\,\,2x - 2y - z - 4 = 0\) và mặt cầu \(\left( S \right):\,\,{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 4y - 6z - 11 = 0\). Biết rằng mặt phẳng \(\left( P \right)\) cắt mặt cầu \(\left( S \right)\) theo một đường tròn \(\left( C \right)\). Tọa độ điểm H là tâm đường tròn \(\left( C \right)\) là:

A. \(H\left( {3;0;2} \right)\)

B. \(H\left( { - 1;4;4} \right)\)

C. \(H\left( {2;0;3} \right)\)

D. \(H\left( {4;4; - 1} \right)\)

Câu 32. Cho hàm số \(y = \dfrac{{{2^{x + 1}} + 1}}{{{2^x} - m}}\) với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong khoảng \(\left( { - 50;50} \right)\) để hàm số ngịch biến trên \(\left( { - 1;1} \right)\). Số phần tử của S là:
A. 49                           B. 47

C. 48                           D. 50

Câu 33. Trong không gian Oxyz cho điểm \(M\left( {1;3; - 2} \right)\). Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng \(\left( P \right)\) đi qua M và cắt các trục \(x'Ox;y'Oy,z'Oz\) lần lượt tại ba điểm phân biệt \(A,B,C\) sao cho \(OA = OB = OC \ne 0\)

A. 3                             B. 2

C. 1                             D. 4

Câu 34. Hai quả bóng hình cầu có kích thước khác nhau được đặt ở hai góc của một căn nhà hình hộp chữ nhật sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với hai bức tường và nền của nhà đó. Biết rằng trên bề mặt của quả bóng đều tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền nhà mà nó tiếp xúc bằng 1, 2, 4. Tổng độ dài đường kính của hai quả bóng đó.

A. 6                             B. 14

C. 12                           D. 10

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ \(\left\{ \begin{array}{l}{3^{2x + \sqrt {x + 1} }} - {3^{2 + \sqrt {x + 1} }} + 2017x \le 2017\\{x^2} - \left( {m + 2} \right)x + 2m + 3 \ge 0\end{array} \right.\) có nghiệm.

A. \(m \le  - 2\)

B. \(m \ge  - 3\)

C. \(m >  - 3\)

D. \(m \ge  - 2\)

Câu 36. Trong kì thi thử THPT Quốc Gia, An làm để thi trắc nghiệm môn Toán. Đề thi gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng; trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm. An trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 45 câu, 5 câu còn lại An chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để điểm thi môn Toán của An không dưới 9,5 điểm.

A. \(\dfrac{{13}}{{1024}}\)

B. \(\dfrac{2}{{19}}\)

C. \(\dfrac{{53}}{{512}}\)

D. \(\dfrac{9}{{22}}\)

Câu 37. Cho hàm số \(y = {x^3} - 2\left( {m + 1} \right){x^2} + \left( {5m + 1} \right)x - 2m - 2\) có đồ thị là \(\left( {{C_m}} \right)\), với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị của m nguyên trong đoạn \(\left[ { - 10;100} \right]\) để \(\left( {{C_m}} \right)\) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt \(A\left( {2;0} \right),B,C\) sao cho trong hai điểm \(B,C\) có một điểm nằm trong và một điểm nằm ngoài đường tròn có phương trình \({x^2} + {y^2} = 1\) ?

A. 109                         B. 108

C. 18                           D. 19

Câu 38. Người ta trồng cây theo hình tam giác, với quy luật: ở hàng thứ nhất có 1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ỏ hàng thứ 3 có 3 cây,… ở hàng thứ n có n cây. Biết rằng người ta trồng hết 4950 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên là nbao nhiêu?

A. 101                         B. 100

C. 99                           D. 98

Câu 39. Xét số phức z thỏa mãn \(\left( {1 + 2i} \right)\left| z \right| = \dfrac{{\sqrt {10} }}{z} - 2 + i\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(\dfrac{3}{2} < \left| z \right| < 2\)

B. \(\left| z \right| > 2\)

C. \(\left| z \right| < \dfrac{1}{2}\)

D. \(\dfrac{1}{2} < \left| z \right| < \dfrac{3}{2}\)

Câu 40. Để giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = x + \dfrac{1}{x} - m\) trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) bằng -3 thì giá trị của tham số m là:

A. \(m = \dfrac{{11}}{2}\)

B. \(m = \dfrac{{19}}{3}\)

C. \(m = 5\)

D. \(m = 7\)

Câu 41. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\). Gọi S là tập hợp các số nguyên dương của tham số m để hàm số \(y = \left| {f\left( {x - 1} \right) + m} \right|\) có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng:

A. 12                           B. 15

C. 18                           D. 9

 

Câu 42. Cho nửa đường tròn đường kính \(AB = 4\sqrt 5 \). Trên đó người ta vẽ một parabol có đỉnh trùng với tâm của nửa hình tròn, trục đối xứng là đường kính vuông góc với AB. Parabol cắt nửa đường tròn tại hia điểm cách nhau 4cm và khoảng cách từ hai điểm đó đến AB bằng nhau và bằng 4cm. Sau đó người ta cắt bỏ phần hình phẳng giới hạn bởi đường tròn và parabol (phần tô màu trong hình vẽ). Đem phần còn lại quay xung quanh trục AB. Thể tích của khối tròn xoay thu được bằng:

A. \(V = \dfrac{\pi }{5}\left( {800\sqrt 5  - 928} \right)\,c{m^3}\)

B. \(V = \dfrac{\pi }{{15}}\left( {800\sqrt 5  - 928} \right)c{m^3}\)

C. \(V = \dfrac{\pi }{3}\left( {800\sqrt 5  - 928} \right)\,\,c{m^3}\)

D. \(V = \dfrac{\pi }{{15}}\left( {800\sqrt 5  - 464} \right)\,\,c{m^3}\) 

 

Câu 43. Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định trên \(R\backslash \left\{ { \pm 1} \right\}\) thỏa mãn \(f'\left( x \right) = \dfrac{1}{{{x^2} - 1}}\). Biết \(f\left( { - 3} \right) + f\left( 3 \right) = 0\) và \(f\left( { - \dfrac{1}{2}} \right) + f\left( {\dfrac{1}{2}} \right) = 2\). Giá trị \(T = f\left( { - 2} \right) + f\left( 0 \right) + f\left( 4 \right)\) bằng:

A. \(T = \dfrac{1}{2}\ln \dfrac{9}{5}\)

B. \(T = 2 + \dfrac{1}{2}\ln \dfrac{5}{9}\)

C. \(T = 3 + \dfrac{1}{2}\ln \dfrac{9}{5}\)

D. \(T = 1 + \dfrac{1}{2}\ln \dfrac{9}{5}\)

Câu 45. Xét các số thực x, y thỏa mãn \({x^2} + {y^2} > 1\) và \({\log _{{x^2} + {y^2}}}\left( {2x + 3y} \right) \ge 1\). Giá trị lớn nhất \({P_{\max }}\) cửa biểu thức \(P = 2x + y\) bằng:

A. \({P_{\max }} = \dfrac{{7 - \sqrt {10} }}{2}\)

B. \({P_{\max }} = \dfrac{{19 + 9\sqrt {11} }}{2}\)

C. \({P_{\max }} = \dfrac{{7 + \sqrt {65} }}{2}\)

D. \({P_{\max }} = \dfrac{{11 + 10\sqrt 2 }}{3}\)

Câu 46. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên R. Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên. Đặt \(g\left( x \right) = f\left( x \right) - \dfrac{1}{3}{x^3} - \dfrac{3}{4}{x^2} + \dfrac{3}{2}x + 2018\). Điểm cực tiểu của hàm số \(g\left( x \right)\) đoạn \(\left[ { - 3;1} \right]\) là:

A. \({x_{CT}} =  - 1\)

B. \({x_{CT}} = \dfrac{1}{2}\)

C. \({x_{CT}} =  - 2\)

D. \({x_{CT}} = 0\)

 

Câu 47. Xét các số phức \(z = a + bi,\,\,\left( {a;b \in R} \right)\) thỏa mãn đồng thời hai điều kiện \(\left| z \right| = \left| {\overline z  + 4 - 3i} \right|\) và \(\left| {z + 1 - i} \right| + \left| {z - 2 + 3i} \right|\) đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị \(P = a + 2b\) là:

A. \(P =  - \dfrac{{61}}{{10}}\)

B. \(P =  - \dfrac{{252}}{{50}}\)

C. \(P =  - \dfrac{{41}}{5}\)

D. \(P =  - \dfrac{{18}}{5}\) 

Câu 48. Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên R và \(f\left( x \right) \ne 0\) với mọi \(x \in R\). \(f'\left( x \right) = \left( {2x + 1} \right){f^2}\left( x \right)\) và \(f\left( 1 \right) =  - 0.5\). Biết rằng tổng \(f\left( 1 \right) + f\left( 2 \right) + f\left( 3 \right) + ... + f\left( {2017} \right) = \dfrac{a}{b};\)\(\,\,\left( {a \in Z,b \in N} \right)\) với \(\dfrac{a}{b}\) tối giản.Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(a \in \left( { - 2017;2017} \right)\)

B. \(b - a = 4035\)

C. \(a + b =  - 1\)

D. \(\dfrac{a}{b} <  - 1\)

Câu 49. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’. Trên A’B; kéo dài lấy điểm M sao cho \(B'M = \dfrac{1}{2}A'B'\). Gọi N, P lần lượt là trung điểm của A’C’ và B’B. Mặt phẳng (MNP) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành hai khối đa diện trong đó khối đa diện chứa đỉnh A’ có thể tích \({V_1}\) và khối đa diện chứa đỉnh C’ có thể tích \({V_2}\). Tính \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}}\).

A. \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{97}}{{59}}\)

B. \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{49}}{{144}}\)

C. \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{95}}{{144}}\)

D. \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{49}}{{95}}\) 

Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):\,\,{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 4y + 6z - 13 = 0\) và đường thẳng \(d:\,\,\dfrac{{x + 1}}{1} = \dfrac{{y + 2}}{1} = \dfrac{{z - 1}}{1}\). Tọa độ điểm M trên đường thẳng d sao cho từ M kẻ được 3 tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) thỏa mãn \(\widehat {AMB} = {60^0};\,\,\widehat {BMC} = {90^0};\,\widehat {CMA} = {120^0}\) có dạng \(M\left( {a;b;c} \right)\) với \(a < 0\). Tổng \(a + b + c\) bằng:

A. 2

B. \( - 2\)         

C. 1

D. \(\dfrac{{10}}{3}\) 

Lời giải chi tiết

1D

2A

3B

4D

5B

6D

7D

8B

9D

10D

11A

12D

13D

14C

15A

16A

17C

18A

19C

20B

21A

22B

23C

24C

25B

26C

27D

28B

29C

30C

31A

32A

33D

34B

35D

36A

37B

38C

39D

40C

41A

42B

43D

44D

45C

46A

47A

48B

49D

50B

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD