Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1.(2 điểm) Hệ tuần hoàn gồm những cơ quan nào ? Chức năng của hệ tuần hoàn là gì ?

Câu 2.(2 điểm) Sự điểu hoà hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể nhờ cơ

chế nào ?

II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Tế bào thực vật khác động vật là

A. Có thành tế bào

B. Có lạp thể nhưng không có trung thể.

C. Có không bào lớn.

D. Cả A, B và C.

2. Những hệ cơ quan nào tham gia thực hiện chức năng trao đổi chất ?

A. Hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ bài tiết

B. Hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hê vận động và hệ bài tiết

C. Hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ nội tiết và hệ bài tiết

D. Hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ nội tiết

3. Nơron hướng tâm có đặc điểm

A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

D. Cả A và B.

4. Cơ trơn có đặc điểm

A. Các tế bào dài, có nhiều nhân, có vân ngang.

B. Tế bào có hình thoi đầu nhọn và chỉ có 1 nhân.

C. Tế bào phân nhánh, có 1 nhân và nối với nhau bằng các đĩa nối.

D. Tế bào ngắn, không có nhân.

Câu 2.(2 điểm)

Hãy sắp xếp các bào quan (cột 1) tương ứng với chức năng của chúng (cột 2) và ghi kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Lưới nội chất

2. Ti thể

3. Ribôxôm

4. Bộ máy Gôngi

A. Tổng hợp prôtêin

B. Liên hệ giữa các bào quan trong tế bào

C. Chứa enzim tham gia phản ứng giải phóng năng lượng

D. Tổng hợp và vận chuyển các chất

E. Gồm sản phẩm tiết, chất cặn bã, chất độc để thải ra khỏi tế bào

1………

2...........

3...........

4……….

Câu 3.(2 điểm) Chọn câu đúng (Đ), câu sai (S) trong các câu sau :

Mô thần kinh có chức năng

Đúng

Sai

1. Tiếp nhận các kích thích của môi trường.

2. Xử lí thông tin và trả lời các kích thích của môi trường bằng hình thức phát sinh xung thần kinh.

3.Giúp cơ thể thích nghi với môi trường.

4. Bảo vệ, hấp thụ và tiết.

 

 

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

- Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch.

- Hệ tuần hoàn có chức năng:

+ Vận chuyên các chất dinh dưỡng, ôxi tới các tế bào và vận chuyển chất thải, CO2 từ tế bào tới các cơ quan bài tiết.

+ Vận chuyển hoocmôn từ các tuyến nội tiết đến các cơ quan để điều hoà hoạt động của các hệ cơ quan.

Câu 2.(2 điểm)

- Các cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng đảm bảo tính thống nhất.

- Sự thống nhất đó được thực hiện nhờ sự điều khiển của hệ thần kinh (cơ chế thần kinh) và nhờ dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn mang theo các hoocmôn do các tuyến nội tiết tiết ra (cơ chế thể dịch).

II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

1

2

3

4

D

A

 

B

B

Câu 2.(2 điểm)

1

2

3

4

A

C

A

E

Câu 3.(2 điểm)

1

2

3

4

Đ

Đ

s

s

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí