ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 8

Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu
Đề thi học kì 1 Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hóc Môn

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 8 năm 2019 - 2020 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hóc Môn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất