Đề thi học kì 1 Sinh 8

Bình chọn:
4.5 trên 96 phiếu
Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 Sinh 8

Nguyên nhân nào dẫn tới sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú?

Xem chi tiết

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 8

Xem lời giải