Bài 31: Trao đổi chất

Bình chọn:
4 trên 109 phiếu
Lý thuyết bài trao đổi chất

I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài Cơ thể có trao đổi chất với môi trường mới tồn tại và phát triển được.

Xem chi tiết

Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời

Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời:

Xem lời giải

Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào? Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?

Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào? Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì? Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa tới đâu? Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Qua sơ đồ hình 31 - 2, em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Qua sơ đồ hình 31 - 2, em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Xem lời giải

Câu 1 trang 101 sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 8. Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 101 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 8. Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 8. Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ờ hai cấp độ này.

Xem lời giải