Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 3 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao?

A. Tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

B. Phong trào công nhân phát triển mạnh.

C. Đội ngũ công nhân đã có ý thức giai cấp rõ ràng.

D. Công nhân các nước đã thành lập được chính đảng của mình.

Câu 2: Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do đâu?

A. Khủng hoảng kinh tế.

B. Sự bóc lột nặng nề của giới chủ.

C. Chính sách chạy đua vũ trang, hiếu chiến của chính phủ các nước tư bản.

D. Chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường.

Câu 3: Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân

A. Bôx-tơn.

B. Si-ca-gô.

C. Phi-la-đen-phi-a.

D. Niu Oóc.

Câu 4: Ngày 1 - 5 hằng năm trở thành ngày Quốc tế Lao động để

A. biểu dương sức mạnh của phong trào công nhân.

B. đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới.

C. đoàn kết công nhân thế giới.

D. khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. A

2. D

3.  B

4. B

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 197.

Lời giải:

Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

Chọn: A

Câu 2:

Phương pháp: sgk trang 197.

Lời giải:

Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường.

Chọn: D

Câu 3:

Phương pháp: sgk trang 197.

Lời giải:

Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân Si-ca-gô.

Chọn: B

Câu 4:

Phương pháp: sgk trang 198.

Lời giải:

Ngày 1 - 5 hằng năm trở thành ngày Quốc tế Lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 201, 202.

Cách giải:

* Tình hình kinh tế:

- Công thương nghiệp: phát triển, cùng với sự xuất hiện của các công ti độc quyền.

- Công nghiệp: được mở rộng với quy mô ngày càng lớn.

* Tình hình chính trị:

- Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nước Nga chưa tiến hành cuộc cách mạng tư sản nhưng đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

- Nga hoàng duy trì hầu như nguyên vẹn bộ máy cai trị của nền quân chủ phong kiến chuyên chế.

* Tình hình xã hội:

- Đời sống công nhân và nhân dân lao động Nga hết sức cực khổ.

- Giai cấp vô sản Nga chịu ách áp bức của chế độ phong kiến, sự bóc lột của giai cấp tư sản trong nước và tư sản nước ngoài.

- Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905), làm cho mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí