Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 3 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Đề bài

Câu 1. Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm mục đích gì?

A. Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.

B. Tập hợp quần chúng nhân đấu tranh chống lại Nga hoàng.

C. Gây dựng thanh thế cho Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

D. Giành ưu thế cho pháp Bônsêvích.

Câu 2. Tình hình chính trị nước Nga những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì nổi bật?

A. Nga giành thắng lợi trong chiến tranh Nga - Nhật.

B. Chính quyền thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

C. Mâu thuẫn giai cấp nông dân với địa chủ gay gắt.

D. Duy trì bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến.

Câu 3. Tổ chức nào do Lê -nin thành lập năm 1895 được coi là mầm mống của Đảng mácxít cách mạng?

A. Liên hiệp giải phóng nhân dân Nga.

B. Hội đấu tranh giải phóng nhân dân Nga.

C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

D. Hội đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

Câu 4. Sự kiện nào châm ngòi lửa cho phong trào cách mạng 1905 - 1907 ở Nga?

A. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904).

B. Các cuộc bãi công chính trị của quần chúng (1905).

C. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905).

D. Lễ kỉ niệm ngày quốc tế lao động (1-5-1905).

Câu 5. Đặc điểm của nền kinh tế nước Nga trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì?

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.

B. Đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

C. Nga hoàng đã bị lật đổ, thiết lập chế độ cộng hòa.

D. Mâu thuẫn nhân dân với Nga hoàng ngày càng gay gắt.

Câu 6. Tại sao Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập (1898) nhưng không hoạt động được?

A. Các đảng viên bị bắt.

B. Lê-nin thay đổi chủ trương.

C. Gián điệp đột nhập vào trong đảng.

D. Đảng bị phân hóa thành hai phe.

Câu 7. Sự kiện lịch sử nào được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 - 1907 ở Nga?

A. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 -1905).

B. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 - 1905).

C. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 - 1905).

D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905).

Câu 8. Cuộc sống cơ cực của công nhân và nhân dân lao động Nga những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX không do nguyên nhân nào đây?

A. Ách áp bức của giai cấp tư sản và tư bản nước Nga.

B. Chính sách của chính quyền Nga hoàng.

C. Ảnh hưởng từ chiến tranh Nga - Nhật.

D. Sự thất bại của các phong trào diễn ra mạnh mẽ.

Câu 9. Năm 1903, Đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được triệu tập không bàn về nội dung nào sau đây?

A. Đa số đại biểu tán thành đường lối của Lê-nin.

B. Bàn về cương lĩnh của Đảng.

C. Bàn về điều lệ Đảng.

D. Thông qua Ban chấp hành trung ương Đảng.

Câu 10. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là gì?

A. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904.

B. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”.

C. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905).

D. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. A

2. D

3. C

4. A

5. B

6. A

7. B

8. D

9. D

10. B

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 201.

Cách giải:

Năm 1900, Lênin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 201.

Cách giải:

Nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có những đặc điểm nổi bật về chính trị như sau:

- Duy trì bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến, chế độ Nga hoàng kìm hãm sự phát triển sản xuất, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, hầu hết các giai cấp bất mãn...

- Đời sống nhân dân, nhân dân lao động cực khổ.

- Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 – 1905) làm mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc dẫn đến bùng nổ Cách mạng.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 200.

Cách giải:

Mùa thu năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Pê-téc-bua lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân - mầm mống của Đảng Mác-xit.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 202.

Cách giải:

Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng đã nổ ra với khẩu hiệu: “Đảo đảo chế độ chuyên chế!”, “Đả đảo chiến tranh!”. Các cuộc đấu tranh của quần chúng đã châm ngòi lửa cho cách mạng.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 201.

Cách giải:

Đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XIX, mặc dù chưa trải qua một cuộc cách mạng tư sản nhưng Nga đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Đây là đặc điểm nổi trội của nước Nga về kinh tế trong giai đoạn này.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 201, suy luận,

Cách giải:

Năm 1898 tại Minxcơ, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động vì các Đảng viên bị bắt.

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 203, suy luận.

Cách giải:

Tại Mat-xcơ-va, tháng 12 – 1905, cuộc tổng bãi công chuyển sang khởi nghĩa vũ trangnhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang cũng nổ ra ở các thành phố khác trong cả nước. Công nhân đã dựng chiến lũy và chiến đấu anh dũng trong hai tuần lễ. Sự kiện lịch sử này được xem là đỉnh cao của cách mạng 1905 – 1907 ở Nga.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 201 - 202, suy luận.

Cách giải:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, cuộc sống của công nhân và nhân dân lao động Nga cơ cực xuất phát từ những nguyên nhân sau:

- Chính quyền chuyên chế Nga hoàng duy trì gần như nguyên vẹn bộ máy cai trị của nền quân chủ phong kiến chuyên chế. Nga hoàng bóp nghẹt mọi quyền tư do dân chủ nên hầu hết các giai cấp đều bất mãn với chế độ này.

- Giai cấp vô sản Nga vừa chịu ách áp bức của chế độ phong kiến vừa chịu sự bóc lột của giai cấp tư sản trong nước và tư sản nước ngoài.

- Cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905) đã gây thiệt hại và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Nga.

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 201, suy luận.

Cách giải:

Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. Tại Đại hội đa số đại biểu (Phái Bôn-sê-vich) tán thành đường lối Cách mạng của Lênin, còn thiểu số (phái Men-se-vích) theo khuynh hướng cơ hội chống lại Lênin.

Chọn: D

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 202, suy luận.

Cách giải:

Sau khi quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”, lòng tin của nhân dân Nga vào Nga hoàng đã bị tiêu tan. Công nhân thủ đô bắt đầu dựng chiến lũy, chuẩn bị chiến đấu.

=> Làm sóng bãi công phản đối bùng lên cả nước. Chỉ trong tháng 1-1905, số người bãi công lên tới 44 vạn, nhiều hơn cả số người bãi công của 10 năm trước đó cộng lại. (Phong trào cách mạng 1905 – 1907 bùng nổ).

=> Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu” là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 – 1907.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.