Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 3 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng.

B. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng.

C. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận.

D. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân.

Câu 2: Tình hình xã hội Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?

A. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng.

B. Đội ngũ công nhân đông đảo.

C. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân.

D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

Câu 3: Trước áp lực tấn công của quân Phổ, giai cấp tư sản Pháp đã

A. thành lập "Chính phủ vệ quốc".

B. thành lập "Chính phủ phản quốc".

C. đầu hàng và xin đình chiến, để cho quân Phổ tràn vào Pháp.

D. lãnh đạo nhân dân chống quân Phổ.

Câu 4: Sau khi chiếm được Pa-ri, để củng cố chính quyền mới, quân cách mạng đã thành lập

A. Hhội đồng quân sự.

B. Chính phủ vệ quốc.

C. Chính phủ cách mạng.

D. Công xã.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Nêu các chính sách của công xã Pa-ri và nhận xét?

Câu 2: (3 điểm) Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày? Nêu ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri.         

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. A

2. D

3. C

4. C

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 192.

Lời giải:

Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng.

Chọn: A

Câu 2:

Phương pháp: sgk trang 194.

Lời giải:

Tình hình xã hội Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

Chọn: D

Câu 3:

Phương pháp: sgk trang 194.

Lời giải:

Trước áp lực tấn công của quân Phổ, giai cấp tư sản Pháp đã đầu hàng và xin đình chiến, để cho quân Phổ tràn vào Pháp.

Chọn: C

Câu 4:

Phương pháp: sgk trang 194.

Lời giải:

Sau khi chiếm được Pari, để củng cố chính quyền mới, quân cách mạng đã thành lập Chính phủ cách mạng.

Chọn: C

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 194.

Lời giải:

* Chính sách của công xã Pa-ri:

Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân. Công xã đã ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân:

- Tách nhà thờ khỏi hoạt động của Nhà nước, nhà trường không được dạy kinh Thánh.

- Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.

- Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.

- Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

- Quy định giá bán bánh mì.

- Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

=> Nhận xét: Công xã Pa-ri trở thành một Nhà nước kiểu mới. Tổ chức bộ máy nhà nước và những chính sách của công xã Pa-ri phục vụ quyền lợi cho nhân dân.

Câu 2:

Phương pháp: sgk trang 194.

Cách giải:

- Thời gian tồn tại: Công xã Pa-ri tồn tại trong 72 ngày

- Ý nghĩa lịch sử : 

+ Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới là sự cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

+ Công xã đã để lại nhiều bài học quý báu: Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông; phải kiên quyết chấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí