Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 1 - Sinh học 11


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 1 - Sinh học 11

Đề bài

Câu 1. Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp ?

A. Ở màng ngoài .

B. Ở màng trong,

C. Ở chất nền.

D. Ở tilacôit.

Câu 2. Điều nào sau đây không đúng với dạng nước tự do?

A. Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào.

B. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn.

C. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.

D. Là dạng nước bị hút bởi các phần tử tích điện.

Câu 3. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng

A. 30 - 35°C.

B. 40 - 45°C.

C. 45 - 50°C

D. 35 - 40°C.

Câu 4. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ?

Hệ tuần hoàn kép

A. 1 .Vòng tuần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạch chủ; 4.Tĩnh mạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ.

B. 1. Vòng tuần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạch chủ; 5.Tĩnh mạch phổi; 4. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ.

C. 1. Vòng tuần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 5. Động mạch chủ; 4. Tĩnh mạch phổi; 6. Động mạch phổi; 3. Tĩnh mạch chủ.

D. 3. Vòng tuần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 1. Động mạch chủ; 4. Tĩnh mạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ.

Câu 5. Vai trò của canxi đối với thực vật là

A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

B. Thành phần của axit nucleic, ATP, phôtpholipit, coenzim cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

C. Thành phần của prôtêin, axit nuclêic.

D. Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.

Câu 6. Cân bằng nội môi là

A. Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô.

B. Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

C. Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào.

D. Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan.

Câu 7. Ý nào dưới đây không đúng với sự đóng mở khí khổng?

A. Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gây nên việc mở khí khổng.

B. Nếu chuyển cây từ trong tối ra ngoài sáng thì khí khổng mở và ngược lại.

C. Một số cây sống trong điều kiện thiếu nước khí khổng đóng hoàn toàn vào ban ngày.

D. Một số cây khi thiếu nước, khi ở ngoài sáng khí khổng đóng lại.

Câu 8. Hô hấp ánh sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan

A. Lục lạp, lizôxôm, ti thể.

B. Lục lạp, perôxixôm, ti thể.

C. Lục lạp, bộ máy gôngi, ti thể.

D. Lục lạp, ribôxôm, ti thể.

Câu 9. Tuỵ tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào ?

A. Điều hoà hấp thụ nước ở thận.

B. Điều hoà pH máu.

C. Duy trì nồng độ glucôzơ bình thường trong máu.

D. Điều hoà hâp thụ Na+ ở thận.

Câu 10. Ý nào dưới đây không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất ?

A. Quá trình khuếch tán O2và CO2 qua da do có sự chênh lệch về phân áp O2và CO2

B. Quá trình khuếch tán O2và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp O2và CO2

C. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2làm cho phân áp O2trong tê bào thấp hơn bên ngoài cơ thể.

D. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn sinh ra CO2 làm cho phân áp CO2 trong tế bào cao hơn bên ngoài cơ thể.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.D

6.B

2.D

7.A

3.B

8.B

4.A

9.C

5.D

10.B

Câu 1. Pha sáng diễn ra trong xoang của tilacoit.

Đáp án D

Câu 2. Phát biểu sai là D. đây là đặc điểm của nước liên kết.

Đáp án D

Câu 3. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp là: 40 - 45°C. Ngoại lệ có 1 số thực vật ở sa mạc có thể hô hấp ở nhiệt độ 58oC.

Đáp án B

Câu 4. Các chú thích lần lượt là:

1. Vòng tuần hoàn nhỏ

2. Vòng tuần hoàn lớn

3. Động mạch chủ

4. Tĩnh mạch phổi

5. Động mạch phổi

6. Tĩnh mạch chủ

Đáp án A

Câu 5. Vai trò của canxi là Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.

Ý A là vai trò của kali

Ý B là vai trò của phospho

Ý C là vai trò của nito

Đáp án D

Câu 6. Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.

Đáp án B

Câu 7. Phát biểu sai là A. các yếu tố ảnh hưởng đến việc mở khí khổng là : ánh sáng, hàm lượng nước trong tế bào khí khổng (chủ yếu).

Đáp án A

Câu 8. Đáp án B

Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan: lục lạp, peroxixom, ti thể.

Câu 9. Tụy tiết ra 2 loại hormone tham gia vào điều hòa nồng độ glucose trong máu là insulin (làm tăng glucose) và glucagon (giảm glucose trong máu).

Đáp án C

Câu 10. Phát biểu sai là B.

Nếu nồng độ khí CO2 và Ocân bằng giữa môi trường và trong tế bào da của giun đất thì không có sự trao đổi khí.

Đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí