Bài 8. Quang hợp ở thực vật

Bình chọn:
4.7 trên 132 phiếu
Quan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có tác dụng gì đối với quang hợp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 37 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 37 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 39 Sinh 11 Tiết: Quang hợp ở thực vật

Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 11. Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát?

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 39 SGK Sinh học 11. Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 39 SGK Sinh học 11. Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 39 SGK Sinh học 11. Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 39 SGK Sinh học 11. Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng:

Xem lời giảiHỏi bài