Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa - Sinh học 11

Bình chọn:
3.6 trên 59 phiếu
Phát triển ở thực vật có hoa

Khái niệm phát triển, các quá trình của phát triển, mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển, các yếu tố ảnh hưởng tới sự ra hoa của cây, ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển.

Xem chi tiết

Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 145 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt. cứ nảy mầm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 145 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 146 Sinh 11 Bài Phát triển ở thực vật có hoa

Giải bài 1 trang 146 SGK Sinh học 11. Phát triển của thực vật là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11. Lúc nào thì cây ra hoa?

Xem lời giải

Bài 3 trang 146 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 146 SGK Sinh học 11. Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo...

Xem lời giải

Bài 4 trang 146 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 146 SGK Sinh học 11. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

Xem lời giải