Bài 17. Hô hấp ở động vật

Bình chọn:
4.2 trên 67 phiếu
Hô hấp ở động vật

Trao đổi khí của động vật phụ thuộc chủ yếu vào bề mặt trao đổi khí của động vật phụ thuộc vào 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí.

Xem chi tiết

Các hình thức hô hấp ở động vật

Lý thuyết Các hình thức hô hấp ở động vật sinh học 11

Xem chi tiết

Đánh dấu "x" vào ô trống cho câu trả lời đúng về hô hấp ở động vật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 17.1 và hình 17.2, hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở giun đất và côn trùng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Đối chiếu với 4 đặc điểm đảm bảo hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao trao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao (tham khảo thêm hình 17.3 và 17.4).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Đối chiếu với 4 đặc điểm đảm bao hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao phổi là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở trên cạn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 75 SGK Sinh học 11. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở cạn và ở nước ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 75 SGK Sinh học 11. Nếu bắt giun đất bỏ lên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao?

Xem lời giải

Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 75 SGK Sinh học 11. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát chim và thú được thực hiện như thế nào?

Xem lời giải

Câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 76 SGK Sinh học 11. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khi hiệu quả nhất?

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 76 SGK Sinh học 11. Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

Xem lời giải