A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Quan sát hình 34.2 và chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân, rồi cho biết sinh trưởng sơ cấp của cây là gì? Quan sát hình 34.2 và chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân, rồi cho biết sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Quan sát hình 34.3 và trả lời các câu hỏi. Quan sát hình 34.3 và trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138 Bài Sinh trưởng ở thực vật Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138 Bài Sinh trưởng ở thực vật

Giải bài 1 trang 138 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng ở thực vật là gì ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 138 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 138 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 138 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 138 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 138 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 138 SGK Sinh học 11. Những nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 138 SGK Sinh học 11 Bài 5 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 138 SGK Sinh học 11. Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối.

Xem chi tiết

Quan sát hình 35.1 và nêu ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây. Quan sát hình 35.1 và nêu ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn. Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật). Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì ? Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 142 Sinh 11 Bài Hoocmôn ở thực vật Bài 1 trang 142 Sinh 11 Bài Hoocmôn ở thực vật

Giải bài 1 trang 142 SGK Sinh học 11. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 142 SGK Sinh học 11. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 142 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 142 SGK Sinh học 11. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 142 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 142 SGK Sinh học 11. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, vì sao?

Xem chi tiết

Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm? Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp? Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa khi cây ở điều kiện quang chu kì thích hợp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 145 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt. cứ nảy mầm. Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt. cứ nảy mầm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 145 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 146 Sinh 11 Bài Phát triển ở thực vật có hoa Bài 1 trang 146 Sinh 11 Bài Phát triển ở thực vật có hoa

Giải bài 1 trang 146 SGK Sinh học 11. Phát triển của thực vật là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11. Lúc nào thì cây ra hoa?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài