Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật - Sinh học 11

Bình chọn:
4 trên 68 phiếu
Sinh sản vô tính ở thực vật

Khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính ở thực vật, các hình thức sinh sản vô tính, phương pháp nhân giống vô tính, vai trò của sinh sản vô tính ở thực vật.

Xem chi tiết

Quan sát hình 41.1 và: Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử. Nêu con đường phát tán của bào tử.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 160 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 41.2 và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 160 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 43 và trả lời các câu hỏi sau: Nêu các phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống sinh dưỡng) có và không có ở trên hình 43. Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 161 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Nêu những ưu điểm của chiết và giâm cành so với cây trồng mọc từ hạt.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 161 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Trình bày vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp. Cho ví dụ minh hoạ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 161 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 162 SGK Sinh học 11. Sinh sản là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 162 SGK Sinh học 11. Sinh sản vô tính là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 162 SGK Sinh học 11. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Xem lời giải

Bài 4 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 162 SGK Sinh học 11. Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính.

Xem lời giải

Bài 5 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 162 SGK Sinh học 11. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:...

Xem lời giải

Bài 6 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 162 SGK Sinh học 11. Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép...

Xem lời giải