B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bình chọn:
4.5 trên 100 phiếu
Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển, các hoocmôn điều hòa sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và động vật không xương sống.

Xem chi tiết

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Khái niệm sinh trưởng và phát triển của động vật, khái niệm biến thái, các kiểu phát triển ở động vật, phát triển không qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp)

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người, các biện pháp nâng cao năng suất vật nuôi.

Xem chi tiết

Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật. Cho ví dụ về phát triển ở động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái. Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 Sinh 11 trang 151 Bài Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giải bài 1 trang 151 SGK Sinh học 11. Phân biệt sinh trưởng và phát triển?

Xem lời giải

Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11. Cho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 151 SGK Sinh học 11. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Xem lời giải

Bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Tại sao?

Xem lời giải

Quan sát hình 38.1 và cho biết: Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hình 38.2 minh họa 3 loại người: người bình thường, người bé nhỏ và người khổng lồ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 153 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Nghiên cứu hình 38.3 về tác dụng sinh lí của ecđixơn và juvenin, giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm.

Nghiên cứu hình 38.3 về tác dụng sinh lí của ecđixơn và juvenin, giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm.

Xem lời giải

Bài 1 Sinh 11 trang 154 Bài Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Giải bài 1 trang 154 SGK Sinh học 11. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 154 SGK Sinh học 11. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 154 SGK Sinh học 11. Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lí?

Xem lời giải

Cho vài ví dụ về các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 155 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Tại sao nhiệt độ xuống thấp (trời rét) lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt và hằng nhiệt?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 155 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy tìm một ví dụ về thực tiễn cải tạo giống di truyền tạo ra giống vật nuôi có tốc độ sính trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 Sinh 11 trang 157 Bài Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp)

Giải bài 1 trang 157 SGK Sinh học 11. Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 157 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 157 SGK Sinh học 11. Nêu một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất