Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Bình chọn:
4.1 trên 94 phiếu
Quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM

Lý thuyết quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quang hợp ở nhóm thực vật C3

Diễn biến, các phản ứng ở pha sáng, pha tối của chu trình C3

Xem chi tiết

Quang hợp ở thực vật C4

Quang hợp ở thực vật C4: các phản ứng ở chu trình C4

Xem chi tiết

Quang hợp ở thực vật CAM

Quang hợp ở thực vật CAM: các phản ứng của chu trình CAM

Xem chi tiết

Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 41 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin.

Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin.

Xem lời giải

Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11 Tiết: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Giải bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp?

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11. Sản phẩm của pha sáng là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Xem lời giải

Bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11. Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Xem lời giải

Bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối...

Xem lời giải

Bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11. Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là:

Xem lời giải