Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Bình chọn:
4.2 trên 84 phiếu
Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì? Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 41 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin. Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 41 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4. Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11 Tiết: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11 Tiết: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Giải bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11. Sản phẩm của pha sáng là gì?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 43 SGK Sinh học 11. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11 Bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11. Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11 Bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11 Bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11. Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là:

Xem chi tiết


Gửi bài