Bài 35. Hoocmôn thực vật

Bình chọn:
4.4 trên 144 phiếu
Hoocmôn thực vật

Khái niệm hoocmôn thực vật, đặc điểm chung và các loại hoocmôn thực vật, vai trò sinh lí của các hoocmôn: auxin, gibêrelin, xitokinin, etilen, axit abxixic.

Xem chi tiết

Quan sát hình 35.1 và nêu ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 Sinh 11 Bài Hoocmôn ở thực vật

Giải bài 1 trang 142 SGK Sinh học 11. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 142 SGK Sinh học 11. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 142 SGK Sinh học 11. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?

Xem lời giải

Bài 4 trang 142 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 142 SGK Sinh học 11. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, vì sao?

Xem lời giải