B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bình chọn:
4.1 trên 68 phiếu
Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa. Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu "x" vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

- Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. - Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu "x" vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 SGK Sinh 11, Tiết Tiêu hóa ở động vật

Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 11. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 66 SGK Sinh học 11. Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 66 SGK Sinh học 11. Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 66 SGK Sinh học 11. Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa?

Xem lời giải

Kể tên vài loại động vật ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 67 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Điền các đặc điểm (cấu tạo và chức năng) thích nghi với thức ăn của ống tiêu hóa vào các cột tương ứng ở bảng 16.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 70 SGK Sinh 11, Tiết Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 11. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 11. Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 11. Đánh đấu × vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Xem lời giải

Đánh dấu "x" vào ô trống cho câu trả lời đúng về hô hấp ở động vật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 17.1 và hình 17.2, hãy mô tả quá trình trao đổi khí ở giun đất và côn trùng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Đối chiếu với 4 đặc điểm đảm bảo hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao trao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao (tham khảo thêm hình 17.3 và 17.4).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Đối chiếu với 4 đặc điểm đảm bao hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao phổi là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở trên cạn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 75 SGK Sinh học 11. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở cạn và ở nước ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất