Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật - Sinh học 11

Bình chọn:
4.5 trên 139 phiếu
Sinh sản hữu tính ở động vật

Khái niệm, các giai đoạn của sinh sản hữu tính ở động vật, ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú, chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật.

Xem chi tiết

Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính. Điền dấu × vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 175 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hình 45.1 là sơ đồ về sinh sản hữu tính. Điền tên các giai đoạn của sinh sản vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 175 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy cho biết thụ tinh của ếch (hình 45.3), ở rắn (hình 45.4) là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 177 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.

- Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. - Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.

Xem lời giải

Bài 1 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 11. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Xem lời giải

Bài 2 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 178 SGK Sinh học 11. Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

Xem lời giải

Bài 3 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 178 SGK Sinh học 11. Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong.

Xem lời giải

Bài 4 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 178 SGK Sinh học 11. So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật.

Xem lời giải