Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu. Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2 Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 95 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá. Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật. Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 95 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật. Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết