Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Bài 1 trang 13 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 13 vbt Địa lí 7, Giới hạn của môi trường đới nóng

Xem chi tiết

Bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 13 vbt Địa lí 7, Nêu các đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm và ghi vào bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 7

Đoạn văn trong bài tập đã nêu rõ một số đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Biểu đồ phù hợp với ảnh cảnh rừng là ... Vì biểu đồ này cho thấy nhiệt độ ... Và lượng mưa ... Rất phù hợp ...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 14 vbt Địa lí 7, Điểm giống nhau cơ bản giữa các kiểu môi trường đới nóng là:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 14 vbt Địa lí 7, Đặc điểm nào không đúng với kiểu thời tiết của môi trường xích đạo ẩm:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 14 vbt Địa lí 7, Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 14 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 14 vbt Địa lí 7, Ghép đôi các nội dung ở cột A với các ý phù hợp ở cột B và ghi vào cột C để nêu rõ các đặc điểm của rừng thường xanh trong môi trường xích đạo ẩm.

Xem chi tiết