Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Bài 1 trang 59 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 59 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát lược đồ H.27.1 và H.27.2, SGK nhận xét mối quan hệ giữa sự biến đổi lượng mưa với sự biến đổi lớp phủ thực vật ở châu Phi, rồi ghi vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 59 vở bài tập Địa lí 7, Điền các kí hiệu dạng chấm, kẻ hoặc tô màu vào lược đồ h.19 theo bảng ghi chú dưới đây để phân biệt vị trí, ranh giới của các kiểu môi trường tự nhiên ở châu Phi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 60 vở bài tập Địa lí 7, Điền vào bảng dưới đây các đặc điểm khác biệt của hai kiểu môi trường nhiệt đới và hoang mạc ở châu Phi.

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 60 vở bài tập Địa lí 7, Đặc điểm nào dưới đây không phải là của tự nhiên châu Phi:

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 61 vở bài tập Địa lí 7, Sự phong phú các loài thú lớn ở môi trường nhiệt đới châu Phi là do nơi đây có nhiều:

Xem lời giải

Bài 6 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 61 vở bài tập Địa lí 7, Môi trường địa trung hải thuộc vào:

Xem lời giải

Bài 7 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 61 vở bài tập Địa lí 7, Khác với nhiều châu lục khác, các môi trường tự nhiên ở châu Phi phân bố:

Xem lời giải