Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Viết một số có hai chữ số sao cho:

a) Số đó chia hết cho 2 và cho 9.

b) Số đó chia hết cho cả ba số 2, 5, 9.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số chia hết cho 2 và cho 9 là số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 và tổng hai chữ số chia hết cho 9.

b) Số chia hết cho cả ba số 2, 5, 9 là số có chữ số tận cùng là 0 và tổng hai chữ số chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

a) Số có hai chữ số chia hết cho 2 và 9 là: 36

b) Số có hai chữ số chia hết cho cả ba số 2, 5, 9 là: 90


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu