Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 54, 55


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 8. Một kho chứa 80 000kg gạo.Để giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

75 203 ... 75 023 

49 998 ... 50 002

81 102 ... 79 837

55 155 ... 55 155

100 000 ... 99 990 + 10

56 000 + 3000 ... 60 000

Phương pháp giải:

- Với hai số đều có 5 chữ số thì em so sánh các cặp chữ số cùng hàng kể từ trái qua phải.

- Với các vế còn chứa phép tính thì cần tính rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

75 203 > 75 023 

49 998 < 50 002

81 102 > 79 837

55 155 = 55 155

100 000 = 99 990 + 10

56 000 + 3000 < 60 000

Câu 6

Đặt tính rồi tính:  

\(\begin{array}{l}48327 + 5338\\78246 - 9152\\23071 \times 4\\37456:7\end{array}\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính các phép toán trong phạm vi 100 000.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{48327}\\{5338}\end{array}}}{{\,\,\,\,53665}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{78246}\\{9152}\end{array}}}{{\,\,\,\,69094}}\)

\(\dfrac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{23071}\\4\end{array}}}{{\,\,\,\,92284}}\)

 

Câu 7

Tìm \(x\)

a) \(3136 + x = 5315\)

b) \(x \times 5 = 8725\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng kia.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}a)\,\,3136 + &x = 5315\\&x = 5315 - 3136\\&x = 2179\end{array}\) 

\(\begin{array}{l}b)\,\,x \times &5 = 8725\\&x = 8725:5\\&x = 1745\end{array}\)

Câu 8

Một kho chứa có 80 000kg gạo. Để giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt người ta xuất gạo cho xã thứ nhất 25 000kg và xã thứ hai 31 000kg. Hỏi trong kho đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng thóc đã xuất cho hai xã.

- Tìm khối lượng thóc còn lại trong kho.

Lời giải chi tiết:

Người ta đã xuất cho cả hai xã số ki-lô-gam thóc là:

25 000 + 31 000 = 56 000 (kg)

Trong kho đó còn lại số ki-lô-gam thóc là:

80 000 – 56 000 = 24 000 (kg)

Đáp số: 24 000 kg.

Vui học

Một xưởng làm bánh chuẩn bị cho ngày Tết thiếu nhi 1 - 6, cứ mỗi lô bánh 20 chiếc thì được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi nếu xưởng làm bánh đó làm được 8 lô bánh như thế thì số bánh làm ra là bao nhiêu chiếc và được xếp đều vào bao nhiêu hộp ?

Phương pháp giải:

- Tính số bánh làm được của 8 lô.

- Tính số hộp bánh xếp được từ 8 lô.

Lời giải chi tiết:

8 lô bánh như thế bằng số chiếc bánh là :

20 x 8 = 160 (chiếc bánh)

8 lô bánh xếp được vào số hộp là :

5 x 8 = 40 (hộp)

Đáp số : 40 hộp.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 31 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay